Dữ liệu đề tài

B2014-DHH-116

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MÔ HÌNH B-LEARNING TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Huy Hoàng (Chủ nhiệm), Trần Thị Ngọc Ánh, Lê Thúc Tuấn, Lê Văn Giáo, LÊ THANH HUY

B2014-DHH116

Nghiên cứu sử dụng mô hình b-Learning vào dạy học Vật lý ở trường phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Huy Hoàng (Chủ nhiệm)

B2009-DHH03-45

Xây dựng Website dạy học phần Cơ nhiệt Vật lý lớp 10 trung học phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Huy Hoàng

NN-DA3

Biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ quản lí giáo dục về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ, Võ Trọng An, Trần Huy Hoàng, Lê Thanh Huy, Nguyễn Thám, Vương Đình Thắng, Nguyễn Tương Tri, Trần Đức Tuấn

CS-DTT2006-03-TĐ

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHO CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ PHỔ THÔNG TRUNG HOC

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thúc Tuấn, Lê Văn Giáo, Trần Huy Hoàng

B2004. 09.07

Cơ Sở Khoa Học Của Việc Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học, Tự Nghiên Cứu Cho Sinh Viên Sư Phạm Ngành Vật Lý

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình (Chủ nhiệm), Trần Huy Hoàng