Dữ liệu đề tài

QT-DA_GSGES_2018_2019

Enhancement of water disinfection efficiency using UV radiation with the aid of a liquid-film-forming device

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Đặng Thị Thanh Lộc (Chủ nhiệm), Lê Văn Tuấn, Phạm Khắc Liệu

QT-DA-CRRP2016-07MY-Ishigaki

Appropriate Solid Waste Management towards flood risk reduction through recovery of drainage function in tropical Asian urban cities

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Kosuke Kawai (Chủ nhiệm), Rieko Kubota , Phạm Khắc Liệu, Soparatana Jarusombat , Ryo Tajima, Sirintornthep Towprayoon , Wilasinee Yoochatchaval , Masato Yamada

QT-DA-SUMERNET-3-Project 5

Turning rice straw into cooking fuel forair quality and climate co-benefit inselected GMS countries

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyen Thi Kim Oanh (Chủ nhiệm), Phạm Khắc Liệu, Chea Eliyan, Prapat Pongkiatkul

DHH2015-01-82

Nghiên cứu hệ thống lọc sinh học hiếu khí có sự hỗ trợ của H2O2 nhằm áp dụng xử lý nước thải chứa các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tuấn (Chủ nhiệm), Phạm Khắc Liệu, Dương Thành Chung, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Ngọc Trúc Ngân

QT-DA-ARCP2014-11-CMY-Yamada

Adaptation of solid waste management to frequent floods in vulnerable mid-scale Asian cities

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Masato Yamada (Chủ nhiệm), Tomonori Ishigaki, Kosuke Kawai, Ryo Tajima, Rieko Kubota, Chart Chiemchaisri, Phạm Khắc Liệu

DHH2014-01-60

Phân tích các dòng ni Nitơ, Phốtpho trong chất thải sinh hoạt tại thành phố Huế và đề xuất giải pháp quản lý

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tuấn, Phạm Khắc Liệu, Đặng Thị Thanh Lộc, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Ngọc Trúc Ngân, Trương Quý Tùng (Chủ nhiệm)

DHH2014-01-57

Đánh giá thực trạng phát sinh, quản lý phân hầm cầu ở thành phố Huế và đề xuất giải pháp cải thiện

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Đặng Thị Thanh Lộc, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Dương Thành Chung, Lê Văn Tuấn, Phạm Khắc Liệu (Chủ nhiệm)

DP-DT-QTRI-2012-BVMT

Điều tra ô nhiễm Sông Vĩnh Định và đề xuất giải pháp khắc phục

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Khắc Liệu, Nguyễn Bắc Giang, Nguyễn Tiến Hoàng, Trần Ngọc Tuấn, Đặng Thị Thanh Lộc, Dương Thành Chung, Hoàng Thị Mỹ Hằng

QT-DA-LCC-AIT

Action towards Resource-efficient and Low Carbon Cities in Asia

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan, Phạm Khắc Liệu, Trần Anh Tuấn

QT-DA-SUT-AIT

Sustainable Urban Tourism through Low Carbon Initiatives: Experiences from Hue and Chiang Mai

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan, Trần Anh Tuấn, Phạm Khắc Liệu

QT-DA-IS-OKAYMA-HUE

A study on material flow of recyclables handled by informal sectors and their operational efficiencies in Hue

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Khắc Liệu, Trần Ngọc Tuấn, Trần Anh Tuấn

DP-DT-QTRI-2011-BVMT

Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm vùng nuôi tôm trên cát ven biển tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Khắc Liệu, Nguyễn Bắc Giang, Dương Thành Chung, Trần Ngọc Tuấn, Nguyễn Tiến Hoàng, Tôn Thất Chất