Dữ liệu đề tài

QT-DA

Assessing the "Nature" of a "Forest Transition" in Vietnam: Ecosystem Services and Social-Ecological Resilience in Locally Managed Forest Landscapes

Lĩnh vực: Tài nguyên rừng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Nam Thắng (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Hồng Quế

B2016-DHH-11

Nghiên cứu tạo vỏ bao hạt giống các loại hạt ngũ cốc từ nanochitosan và Pseudomonas putida

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hiền Trang (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Hà, Lê Thanh Long, Hoàng Thị Hồng Quế, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Thy Đan Huyền

B2015-DHH02-07DA

Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm Pseudomonas phòng trừ bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Thị Thu Hà (Chủ nhiệm), Lê Văn Chánh, Hoàng Thị Hồng Quế, Nguyễn Quang Cơ

B2013-DHH-108

Nghiên cứu kết hợp Trichoderma và Pseudomonas phòng trừ bệnh thối trắng (S. rolfssi) và thối đen cổ rễ (A. niger) hại lạc ở khu vực miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Hồng Quế (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thị Dung