Dữ liệu đề tài

B2022-ĐHH-09

Nghiên cứu khả năng phục hồi của các doanh nghiệp du lịch Tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chủ nhiệm), Trương Thị Thu Hà, Trần Hữu Tuấn

NE/S002871/1

Đánh giá lợi ích của hạ tầng xanh đối với khả năng phòng chống lũ lụt, vốn thiên nhiên và phát triển đô thị ở Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Ban Chủ nhiệm khoa
Đơn vị thực hiện : Ban Chủ nhiệm khoa
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Trần Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Diễm My

DHH2019-10-14

Nghiên cứu ứng dụng mô hình học tập kết hợp tại Khoa Du lịch - Đại học Huế

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chủ nhiệm), Trần Hữu Tuấn, Châu Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thúy Vân, Lê Minh Tuấn

B-2009-DHH-04

Nghiên cứu nhu cầu của người học đối với các chương trình E-Learning trong lĩnh vực du lịch tại khu vực duyên hải miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm)

ĐHH2018-10-13

Nghiên cứu xây dựng chương trình du lịch giáo dục ở Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Mộng Liên, Trần Thị Nhung, Nguyễn Bùi Anh Thư, Nguyễn Thị Thanh Nga, Bùi Văn Lợi

QT-DA2016.1

"Implementing incentives for climate resilient housing among the urban poor in Vietnam", research project was funded by the Management Committee of the Nordic Climate Facility (NCF).

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Trần Tuấn Anh

QT-DA2015.1

"Optimizing climate change adaptation through enhanced community resilience”, funded by Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN).

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Trần Tuấn Anh

CS-DTGV2015-01-11

Phân tích chi phí lợi ích của mô hình nhà chống bão cho người dân ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh TTH

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm)

QT-DA2013.2

“Cost – benefit analysis for climate resilient housing in Central Vietnam”. Research project funded by the Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA).

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Tuấn Anh (Chủ nhiệm), Trần Hữu Tuấn

QT-DA2013.1

"The Economics of Alternative Development Futures", collaborated between the Institute for Social and Environmental Transition (ISET) and Hue College of Economics, funded by Rockefeller Foundation.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm)

QT-DA2012.2

Economic analysis of value of ecosystem services; A component research project in a large scale project “Ecosystem Services for Climate Resilience in Quy Nhon City”, funded by Rockefeller Foundation and cordinated by ISET, USA.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Bùi Đức Tính, Hoàng Thị Diễm My