Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0717-9367 (SCIE, IF = 0,336)

Age-related changes in the cranial thickness of Japanese macaques (Macaca fuscata)

International Journal of Morphology, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ISI
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chính), Đặng Thái Dương, Thượng Thị Thanh Lễ, Eishi Hirasaki, Yuzuru Hamada
Liên kết: http://www.intjmorphol.com/international-journal-of-morphology/

0585-556X

Trust in Political Institutions and Generalized Trust: Survey Evidence from Vietnam

Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, 2019
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính)
Liên kết: http://www.studiasocjologicznopolityczne.pl/eng/index.html

1859-4581

Tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến quản lý rừng cộng đồng tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Mai (Chính), Nguyễn Văn Minh
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/

1742-659

The role of electron-electron repulsion to the nonsequential double ionization mechanisms

Journal of Physics: Conference Series, 2019
Lĩnh vực: Vật lý hạt nhân
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Viết Nhân Hào, Thu D. H. Truong (Chính), Vinh N. T. Pham (Chính)

978 602 162 2480

Indian Immmigrants issue in Burma - India relations after independence

LSCAC, 2019
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Quí Đức (Chính)

0303-6812

Harvesting of interacting stochastic populations

Journal of Mathematical Biology, 2019
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: ISI
Tác giả: A. Hening, Trần Quân Kỳ, Phan Trong Tien, G. Yin
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s00285-019-01368-x

1751-570X

Extinction and permanence in a stochastic SIRS model in regime-switching with general incidence rate

Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, 2019
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: ISI
Tác giả: T. D. Tuong, Dang N. Hai, N. T. Dieu, Trần Quân Kỳ
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751570X19300615

Long-time behavior of a Stochastic SIQR model with Markov switching

Under review, Acta Mathematica Vietnamica, 2019
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyen Huu Du, Nguyen Thanh Dieu, Trần Quân Kỳ, Vu Hai Sam
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/index/user/1167/page/1

Vietnamese complaint strategies and social distance

Proceedings of the 4th International Conference on Interdisciplinary Research in Linguistics and Language Education (ISBN), 2019
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồ Hoàng Thủy (Chính)