Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0717-9367 (SCIE, IF = 0,336)

Age-related changes in the cranial thickness of Japanese macaques (Macaca fuscata) (accepted)

International Journal of Morphology, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chính), Đặng Thái Dương, Thượng Thị Thanh Lễ, Eishi Hirasaki, Yuzuru Hamada

1859-4581

Ảnh hưởng của thức ăn đến sự sinh trưởng và phát dục của cá Căng bốn sọc (Pelates quadrilineatus Bloch, 1790) giai đoạn nuôi vỗ tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Ngô Hữu Toàn (Chính), Lê Văn Dân, Trần Nguyên Ngọc, Lê Minh Tuệ, Nguyễn Tử Minh, Lê Thị Thu An, Phạm Thị Ái Niệm

1859-4581

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá Căng bốn sọc Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790) tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Ngô Hữu Toàn (Chính), Lê Văn Dân, Lê Thị Thu An, Trần Nguyên Ngọc, Nguyễn Tử Minh

0301-0104

Strain-induced electronic phase transition in phosphorene: A Green’s function study

Chemical Physics, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Nguyen D.Hien, MasoumehDavoudiniya, Kavoos Mirabbaszadeh, Lê Thị Thu Phương (Chính), Mohsen Yarmohammadi

A Network Perspective on Spatially Clustered Territorial Use Rights for Fishers (TURFs) in Vietnam

Coastal Management, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Quản lý và khai thác thuỷ sản
Tác giả: Lê Văn Nam, Mark Andrchuk (Chính), Derek Armitage, Hoang Dung Ha

2469-9985

Jost function based on the Hartree-Fock-Bogoliubov formalism

Physical Review C, 2019
Lĩnh vực: Vật lý hạt nhân
Tác giả: Trần Viết Nhân Hào (Chính), K. Mizuyama (Chính), N. Nhu Le, T. Dieu Thuy

0030-4026

One- and two-photon-induced magneto-optical properties of hyperbolic-type quantum wells

Optik, 2019
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: Nguyen D. Hien, Doan V. Thuan, C. A. Duque, E. Feddi, F. Dujardin, Lê Thị Thu Phương, Bùi Đình Hợi, Chuong V. Nguyen, Le T. N. Tu, Huynh V. Phuc, Nguyen N. Hieu

1386-9477

First principles study of single-layer SnSe2 under biaxial strain and electric field: Modulation of electronic properties

Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 2019
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: Nguyen D. Hien, Nguyen Q. Cuong, Le M. Bui, Pham C. Dinh, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, Nguyen V. Hieu, Hamad R. Jappor, Lê Thị Thu Phương, Bùi Đình Hợi, Le C. Nhan, Nguyen N. Hieu

1859-4581

Quản lý rừng cộng đồng bền vững – Cơ hội và thách thức: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Mai (Chính), Nguyễn Văn Minh

1859-1612

COMMON PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES: PERCEPTIONS OF EFL TEACHERS AT SOME LOWER SECONDARY SCHOOLS IN HUE CITY

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Phạm Hoài Hương