Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0001-8708

Deligne-Lusztig characters of the finite general linear groups and eigenvectors of Lannes' T-functor

Advances in Mathematics, 2019
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Nguyễn Đặng Hồ Hải (Chính)

0021-3551 (SCIE, IF = 0.274)

The Tendency of Expanding Forest Certification in Vietnam: Case Analysis of Certification Holders in Quang Tri Province

Japan Agricultural Research Quarterly, 2019
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Seiji Iwanaga (Chính), Đặng Thái Dương, Hồ Thanh Hà, Nguyễn Văn Minh

0022-3697

Investigation of cyclotron-phonon resonance in monolayer molybdenum disulfide

Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2019
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: N. Binh, Bùi Đình Hợi (Chính), Doan V. Thuan, Nguyen N, Hieu, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, Tong S. Tien, Nguyen T. T. Nhan, Nguyen D. Hien, Nguyen N. Anh, Le T. Dung, Lê Thị Thu Phương (Chính)

2053-1591

Magneto-electronic perturbation effects on the electronic phase of phosphorene

Materials Research Express, 2019
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: Nguyen D Hien, Lê Thị Thu Phương, Chuong V Nguyen, Huynh V Phuc, Nguyen N Hieu, Houshang Araghi Kazzaz, Bùi Đình Hợi (Chính)

SÁNG TẠO TRUYỀN THỐNG: BỐI CẢNH VÀ Ý NGHĨA MỚI CỦA LỄ TẾ NAM GIAO ĐƯỢC PHỤC DỰNG TRONG FESTIVAL HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Tác giả: Phan Thị Diễm Hương (Chính)

eISSN: 14770954; ISSN: 13621688

Nguyen, B.T.T, & Newton, J. (forthcoming). Learner proficiency and EFL learning through task rehearsal and performance. Language Teaching Research.

LANGUAGE TEACHING RESEARCH, 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: NGUYỄN THỊ BẢO TRANG (Chính)