Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9786049744099

Tâm lý học nghiện Internet

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Tác giả: Hồ Văn Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Bé, Lê Văn Khuyến

978-604-54-6912-5

Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 1 (Tập một)

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích, Đỗ Đức Bình, Trần Thúy Ngà

Lịch sử đấu tranh và xây dựng của Đảng bộ, nhân dân phường Xuân Phú (1930-2019)

NXB Thuận Hoá, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm

9786049742989

Polynomial Rings and Factorization in Integral Domains

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Phan Văn Thiện (Chủ biên)

45 năm hải chiến Hoàng Sa

NXB Đà Nẵng, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm

978-604-974-411-2

Ảnh hưởng của cơ chế quản trị doanh nghiệp đến chất lượng kiểm toán ở Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Hồ Thị Thúy Nga (Chủ biên), Hoàng Trọng Hùng (Chủ biên)

Giáo trình Vi sinh y học

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y TẾ
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Trần Đình Bình

Miễn dịch học cơ bản

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y TẾ
Tác giả: Trần Đình Bình

Thuốc Kháng sinh: Những vần đề thực tiễn

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KỸ THUẬT Y HỌC
Tác giả: Trần Đình Bình (Chủ biên)

978-604-974-420-4

Tư duy bậc cao trong dạy và đánh giá toán qua các lý thuyết học

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Trần Vui (Chủ biên)