Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN: 978-604-358-555-1

Học tốt Địa 6

2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Trần Thị Tuyết Mai

ISBN: 978-604-379-096-2

Phát triển năng lực Địa lí 10

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

2L-187PT2022

Phát triển năng lực Địa lí 6

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Sơn, Phan Hữu Thịnh

ISBN: 978-604-379-338-3

Phát triển năng lực Địa lí 7

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Sơn, Phan Hữu Thịnh

ISBN: 978-604-974-872-1

Phương pháp nghiên cứu khoa học

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

ISBN: 978-604-54-8852-2

Trắc nghiệm Địa 10

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

2L-81PT2021

Trắc nghiệm Địa 6

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

ISBN: 978-604-54-8851-5

Trắc nghiệm Địa 7

NXB Thanh niên, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

ISBN: 978-604-54-8853-9

Tư liệu dạy học Địa lí 10

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

2L-11PT2021

Tư liệu dạy học Địa lí 6

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Trần Thị Tuyết Mai

2L-616PT2022

Tư liệu dạy học Địa lí 7

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Trần thị Tuyết Mai

ISBN: 978-60460-3732-3

PHÒNG TRỪ SINH HỌC BÈO LỤC BÌNH BẰNG BỌ CÁNH CỨNG Neochetina

NXB Nông Nghiệp, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Trần Thị Hoàng Đông (Chủ biên)