Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-616-278-573-3

Proceeding Sustainable tourism shaping a better future (Corporate Social responsiblility: A case study of Accor Hotels Group)

Kasetsart University, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

9780367536398

Localizing Global English Asian Perspectives and Practices

2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Phạm Hoài Hương

Một số vấn đề về tài khoản vệ tinh cấp Tỉnh

NXB Lao động xã hội, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Thống kê
Tác giả: Phan Thị Thu Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Lệ Hương, Võ Thị Thu Ngọc, Hồ Minh Toàn, Phan Thị Kim Tuyến, Ngô Minh Tâm

978-604-974-479-2

Phương pháp nghiên cứu trong nghề cá

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Trương Văn Đàn (Chủ biên), Mạc Như Bình (Chủ biên), Nguyễn Quang Lịch, Hoàng Nghĩa Mạnh, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Tử Minh, Võ Điều, Vũ Ngọc Út

978-604-54-6913-2

Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 1 (Tập hai)

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích, Đỗ Đức Bình, Trần Thúy Ngà

Du lịch lễ hội

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Thanh Xuân

Lịch sử Đảng bộ huyện Hải Lăng

NXB Chính trị Quốc gia, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Lê Viết Hùng

Miếu Bà Tam Thượng Linh từ

NXB Công an nhân dân, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Lê Viết Hùng

Quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam (2000-2012)

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Lê Viết Hùng (Chủ biên)

Tiếp cận Lịch sử thế giới và Lịch sử Việt Nam - một cách nhìn

NXB Chính trị Quốc gia, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Lê Viết Hùng

978-604-974-435-8

Chương 5: Quản lý tổng hợp nước và dinh dưỡng cây trồng trên đất cát tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Đỗ Đình Thục, Tác giả khác

ISBN: 978-604-974-302-3

Lịch sử tôn giáo thế giới

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nghiên cứu tôn giáo
Tác giả: Đặng Văn Chương