Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-924-334-9

Bệnh hại cây trồng Việt Nam

NXB Học viện Nông nghiệp, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Vũ Triệu Mân (Chủ biên), Nguyễn Văn Tuất (Chủ biên), Bùi Cách Tuyến (Chủ biên), Phạm Văn Kim (Chủ biên), Nguyễn Vĩnh Trường

978-604-912-988-9

Bệnh Cây

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, Bảo vệ thực vật
Tác giả: Lê Như Cương (Chủ biên), Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Nga

978-604-912-945-2

Sâu bệnh hại cây trồng

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT, Bảo vệ thực vật
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chủ biên), Lê Như Cương (Chủ biên), Nguyễn Thị Giang, Phan Văn Nhân, Nguyễn Thu Trang

Bệnh học thuỷ sản

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ biên), Trương Thị Hoa, Nguyễn Đức Quỳnh Anh, Võ Đức Nghĩa, Lê Văn Bảo Duy

Biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng trong sử dụng đất ở vùng duyên hải miền Trung Việt Nam. ISBN: 978-604-912-773-1

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Dương Quốc Nõn, Phan Thị Phương Nhi

Công nghệ sản xuất giống cây trồng

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Lê Tiến Dũng (Chủ biên), Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Tiến Long, Lê Như Cương, Phan Thị Phương Nhi

Đất và Phân bón (5 tín chỉ)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Lê Thanh Bồn (Chủ biên), Lê Thiên Vinh, Trương Thị Ly Na

Edwardsiella tác nhân gây bệnh phổ biến trong nuôi trồng thuỷ sản

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Hồng

Farmers' responses to VietGAP: a case study of a policy mechanism for transforming the traditional agri-food system in Vietnam

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chủ biên)

Giáo Trình Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên), Tôn Thất Chất (Chủ biên), Trần Vĩnh Thắng, Phan Thị Mỹ Nhung

978-604-912-946-9

Giáo trình Kỹ thuật trồng nấm, ISBN 978-604-912-946-9

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chủ biên), Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Trương Thị Ly Na, Hoàng Trung Thông, Hồ Thị Hải

978-604-912-941-4

Giáo trình Phân tích Hóa sinh - Sinh lý thực vật, ISBN 978-604-912-941-4

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Trần Thị Lệ (Chủ biên), Trần Thị Hương Sen, Nguyễn Thị Bích Thu, Trương Thị Hồng Phương