Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1365-2021

Effects of shrimp-fish polyculture on immune parameters, disease resistance of white shrimp and the prevalence of Vibrio spp

Aquaculture Research, 2021
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Nghĩa Mạnh (Chính), Nguyễn Ngọc Phước, Ana Maria Vital Estrocio Martins Bossier, Peter Bossier
Liên kết: http://doi.org/10.1111/are.15666

1365-2019

The effects of two fish species mullet, Mugil cephalus, and tilapia, Oreochromis niloticus, in polyculture with white shrimp, Litopenaeus vannamei, on system performances: A comparative study

Aquaculture Research, 2020
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Nghĩa Mạnh (Chính), Nguyễn Ngọc Phước, Ana Maria Vital Estrocio Martins Bossier, , Peter Bossier
Liên kết: https://doi.org/10.1111/are.14602

1859 - 1388

Ảnh hưởng của mật độ lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2012
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: ACI
Tác giả: Hoàng Nghĩa Mạnh (Chính), Nguyễn Tử Minh
Liên kết: https://hueuni.edu.vn/portal/data/doc/tapchi/206.pdf

Ảnh hưởng của các mức protein trong khẩu phần đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) nuôi tại đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2011
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Nghĩa Mạnh (Chính), Nguyễn Văn Huy

1859 - 1388

Thử nghiệm nuôi thương phẩm cá dìa (Siganus guttatus)trong bể xi măng

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2007
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: ACI
Tác giả: Hoàng Nghĩa Mạnh (Chính)
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/data/2019/10/10__Nguyen_Thi_Thuy_Hang_-_4Bai_bao_tren_tap_chi_khoa_hoc2.pdf