Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1708-3087

Building blocks for social-ecological transformations: identifying and building on governance successes for small-scale fisheries

Ecology and Society, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Mark Andrachuk (Chính), Derek Armitage, Hoàng Dũng Hà, Lê Văn Nam
Liên kết: https://www.ecologyandsociety.org/vol23/iss2/art26/

Structure and impact of cattle manure trade in crop–livestock systems of Vietnam

Renewable Agriculture and Food Systems, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Keenan C. McRoberts (Chính), Charles F. Nicholson, Lê Văn Nam, Quirine M. Ketterings, Debbie J. R. Cherney, Nguyễn Xuân Bả
Liên kết: https://doi.org/10.1017/S1742170517000072

Chuỗi cung ứng sắn nguyên liệu tại Phong Mỹ, Phong Điền, T.T.Huế và A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Nhà Xuất bản Lao Động - Xã hội, 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Nam (Chính)

Thực trạng và một số giải pháp nâng cấp chuỗi cung ứng Ngô tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Sách chuyên khảo: Chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp ở các tỉnh miền trung-Những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Lao động-Xã hội, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Nam (Chính), Nguyễn Trọng Dũng

Characterization of Cattle Manure Value Chains in South-Central Vietnam

JAM Joint Anual Meeting 2014, 2015
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Nam, Keenan C. McRoberts, David Parsons, Charles F. Nicholson

Smallholder indentified constraints to adoption of new forage options in South Central Coast Vietnam

Proceeding of the 5th International Conference on Subtainable Animal Agriculture for Developing Countries, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Nam (Chính), Jeff Corfield, Lydia Turner

How to support the linakges between cassava farmers and processors - Case study: Cassava value chain in Phong My - Phong Dien - Thua Thien Hue ans A Xing - Huong Hoa - Quang Tri

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Văn Nam, Nguyễn Đăng Hào

Quyền sử dụng tài nguyền đầm phá trong khai thác thủy sản Hương Phong, T.T.Huế

Nhà xuất bản Nông Nghiệp, 2009
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Nam, Tống Thị Hải Hạnh