Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2320 – 8694

Isolation and determination of Vibrio spp. pathogen from Sciaenops ocellatus suffering from hemorrhagic disease under cage culture in Vietnam

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2022
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Liên kết: http://dx.doi.org/10.18006/2022.10(2).405.415

2320 –8694

Relationship between temperature, temperature-humidity index and amount of food intake of Sheep

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Bùi Văn Lợi (Chính), Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan
Liên kết: https://jebas.org/ojs/index.php/jebas/article/view/257/167

0866-7020

Xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu để sản xuất chế phẩm Bokashi trầu

Tạp chí Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn, 2022
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thu An (Chính), Nguyễn Quang Linh, Trần Nguyên Ngọc
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

https://www.tandfonline.com/loi/taar20

Morphological characteristics and population structure of Marbled Eel (Anguilla marmorata) in Thua Thien Hue, Vietnam

Journal of Applied Animal Research, 2022
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Kiều Thị Huyền (Chính), Trần Nguyên Ngọc, Võ Văn Quý

2615-9732

GENETIC DIVERSITY EEL Anguilla marmorata BY RAPD IN THUA THIEN HUE PROVINCE, VIETNAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2021
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Kiều Thị Huyền (Chính), Hà Thị Huệ, Nguyễn Quang Linh
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijtt.v130i2B.6132

ISSN (Online) 2615-9732

Khả năng kháng khuẩn của cao chiết Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) đối với vi khuẩn Vibrio alginolyticus gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ (Sciaenops ocellatus)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2021
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Anh Hiếu, Nguyễn Quang Linh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijtt.v130i2A

Genbank: Vibrio alginolyticus strain YHTH7 16S ribosomal RNA gene, partial sequence.

Gen bank, 2021
Lĩnh vực: Sinh học biển và nước ngọt
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Quang Linh (Chính)
Liên kết: https://submit.ncbi.nlm.nih.gov/subs/?search=SUB8088865

2615 - 9708

NUTRITIONAL COMPOSITION AND LIPID CONTENT OF SKIN AND MUSCLE OF WILD GIANT MOTTLE EEL ANGUILLA MARMORATA IN THUA THIEN HUE, VIETNAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: ACI
Tác giả: Kiều Thị Huyền (Chính), Nguyễn Quang Linh (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/issue/view/223

Ảnh hưởng của môi trường, tỷ lệ tiếp giống và tốc độ lắc đến sự sinh trưởng của chủng E. coli M15 mang plasmid tái tổ hợp pQE30/PirA

2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Võ Phước Khánh, Trần Quốc Dung