Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ CHU KỲ CHIẾU SÁNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2024
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chính), Mạc Như Bình (Chính)
Liên kết: https://www.tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194/article/view/1095/460

0792-156X

Lysine requirement of the spotted scat Scatophagus argus (Linaeus, 1766)

Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 2021
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Mạc Như Bình (Chính), Trương Văn Đàn, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Tôn Thất Chất, Augesto E . Serrano Jr.
Liên kết: https://ija.scholasticahq.com/article/30713

ISSN 2615-9708

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ BAN ĐẦU VÀ CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI TẢO Nannochloropsis oculata

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chính), Mạc Như Bình
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/6057

ISSN 2615-9708

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI TẢO Nannochloropsis oculata

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chính), Mạc Như Bình, Trần Nguyên Ngọc