Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0792-156X

Lysine requirement of the spotted scat Scatophagus argus (Linaeus, 1766)

Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 2021
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Mạc Như Bình (Chính), Trương Văn Đàn, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Tôn Thất Chất, Augesto E . Serrano Jr.
Liên kết: https://ija.scholasticahq.com/article/30713

ISSN 2615-9708

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ BAN ĐẦU VÀ CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI TẢO Nannochloropsis oculata

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chính), Mạc Như Bình
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/6057

ISSN 2615-9708

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI TẢO Nannochloropsis oculata

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chính), Mạc Như Bình, Trần Nguyên Ngọc

ISSN (Print) 2588-1191; ISSN (Online) 2615-9708; D

HIỆN TRẠNG NUÔI HÀU TẠI ĐẦM LẬP AN, THỊ TRẤN LĂNG CÔ HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tôn Thất Chất (Chính), Nguyễn Tý, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Võ Đức Nghĩa, Lê Tấn Phát , Hầu Hàn Ny
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/235

2588-1256

Xác định một số loài địch hại trên hàu nuôi (Crassostrea) tại đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2021
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tôn Thất Chất (Chính), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Việt Hoàng, Đoàn Thị Ngọc Thuần, Võ Văn Sự