Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1548-1603

Improvement of Mangrove Soil Carbon Stocks Estimation in North Vietnam Using Sentinel-2 Data and Machine Learning Approach

GIScience and Remote Sensing, 2020
Lĩnh vực: Viễn thám, Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hà Nam Thắng
Liên kết: https://doi.org/10.1080/15481603.2020.1857623

1573-2959

Estimation of nitrogen and phosphorus concentrations from water quality surrogates using machine learning in the Tri An Reservoir, Vietnam

Environmental Monitoring and Assessment, 2020
Lĩnh vực: Viễn thám, Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hà Nam Thắng (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-020-08731-2

2072-4292

Comparison of Machine Learning Methods for Estimating Mangrove Above-Ground Biomass Using Multiple Source Remote Sensing Data in the Red River Delta Biosphere Reserve, Vietnam

Remote Sensing, 2020
Lĩnh vực: Viễn thám, Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hà Nam Thắng
Liên kết: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/8/1334/htm

2072-4292

A Comparative Assessment of Ensemble-Based Machine Learning and Maximum Likelihood Methods for Mapping Seagrass Using Sentinel-2 Imagery in Tauranga Harbor, New Zealand

Remote Sensing, 2020
Lĩnh vực: Viễn thám, Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hà Nam Thắng (Chính)
Liên kết: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/3/355/htm

1614-7499

Inland harmful cyanobacterial bloom prediction in the eutrophic Tri An Reservoir using satellite band ratio and machine learning approaches

Environmental Science and Pollution Research, 2020
Lĩnh vực: Viễn thám, Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hà Nam Thắng
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s11356-019-07519-3

1424-8220

A Review of Remote Sensing Approaches for Monitoring Blue Carbon Ecosystems: Mangroves, Seagrasses and Salt Marshes during 2010–2018

Sensors, 2019
Lĩnh vực: Viễn thám, Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hà Nam Thắng
Liên kết: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/8/1933/htm

0936-9902

Tanichthys kuehnei, new species, from Central Vietnam (Cypriniformes: Cyprinidae)

Ichthyological Exploration of Freshwaters, 2019
Lĩnh vực: Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hà Nam Thắng
Liên kết: https://pfeil-verlag.de/publikationen/tanichthys-kuehnei-new-species-from-central-vietnam-cypriniformes-cyprinidae/

ISSN 1859-2333

Điều tra hiện trạng nuôi trồng thủy sản lợ mặn cao triều ở xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 2018
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Văn Đàn (Chính), Nguyễn Thành Luân, Mạc Như Bình, Phạm Thị Ái Niệm, Hà Nam Thắng, Vũ Ngọc Út

A comparison of Support Vector Machine and Maximum Likelihood classification technique for seagrass and coral mapping using Sentinel -2 imagery in Cu Lao Cham island, Quang Nam province

2016
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Nam Thắng, Nguyễn Thị Thúy My (Chính), Hà Nam Thắng (Chính), Nguyễn Thị Thúy My

Phân vùng bảo vệ các thảm cỏ biển tại đầm Lập An, tỉnh Thừa Thiên Huế

2016
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Nam Thắng (Chính), Nguyễn Thị Khánh Dụng, Bùi Thị Thuận, Nguyễn Thị Ngọc Tú