Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

đánh giá khả năng sinh trưởng và thành phần hóa học của ấu trùng ruồi linh đen (Hermetia Illucens) nuôi trên các cơ chất khác nhau

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đức Thạo (Chính), Nguyễn Hải Quân, Phạm Thị Phương Lan, Lê Đức Ngoan

Đặc điểm của than sinh học (biochar) sản xuất từ các nguyên liệu và nhiệt độ chế biến khác nhau

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Hải Quân, Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Thạo, Hồ Nguyễn Ngọc Thảo Tiên, Phạm Xuân Phương
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

QUY MÔ, CƠ CẤU ĐÀN VÀ PHƯƠNG THỨC NUÔI BÒ LAI TRONG NÔNG HỘ Ở TỈNH QUẢNG NGÃI

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đức Thạo, Lê Văn Nam, Hoàng Hữu Tình, Trần Ngọc Long, Văn Ngọc Phong, Lê Thị Thu Hằng Hằng, Dương Thị Hương, Võ Thị Minh Tâm, Lê Trần Hoàn, Đinh Văn Dũng (Chính)
Liên kết: https://avs2021.huaf.edu.vn/danh-sach-cac-bai-bao/

978-604-337-133-8

KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA TRÂU NỘI KHI ĐƯỢC PHỐI TINH TRÂU MURRAH, TRÂU NGỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỤ TINH NHÂN TẠO VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CON LAI NUÔI TRONG NÔNG HỘ TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Lê Đức Thạo, Trần Thị Na, Phan Thị Hằng, Trần Duy Hoàng, Hồ Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Bích Liên
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/1GVSZWdE_Q_nVT4Fot3A14oDHoSr6YEjN/view

1859-476X

Năng suất sinh sản của gà Chọi lai và Ri lai nuôi tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Phan Thị Hằng, Lê Đức Thạo, Nguyễn Hải Quân, Đinh Văn Hà, Đinh Văn Trung, Nguyễn Thi Thuý, Đinh Thị Hường, Phùng Tô Long, Trần Ngọc Long

1859-4581

Ảnh hưởng của các mức biochar sản xuất từ rơm lúa bổ sung vào khẩu phần đến lên men dạ cỏ và phát thải khí mêtan trong điều kiện in vitro

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Văn Dũng (Chính), Lê Đức Thạo, Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/CacSoThuongKy.aspx