Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA LHRHa VÀ NHIỆT ĐỘ NƯỚC ĐẾN SINH SẢN CỦA CÁ TỲ BÀ BƯỚM HỔ (Sewellia lineolata)

TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP, 2022
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Điều (Chính), Nguyễn Văn Huệ, Phan Đỗ Dạ Thảo
Liên kết: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/904

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN SINH THÁI KHÁC NHAU ĐẾN THÀNH THỤC SINH DỤC CỦA CÁ NÂU (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Huy (Chính), Võ Điều, Võ Đức Nghĩa
Liên kết: http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/tap-chi-so-7.1.4.2021.pdf

Ảnh hưởng của độ mặn đến tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu (scatophagus argus Linnaeus, 1766) giai đoạn giống

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Huy (Chính), Võ Điều
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6095

2615-9708

ĐỊNH DANH THÀNH PHẦN LOÀI CÁ TỲ BÀ BƯỚM (Sewellia spp.) PHÂN BỐ Ở THỪA THIÊN HUẾ DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ DNA MÃ VẠCH

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Điều (Chính), Phan Đỗ Dạ Thảo

2615-9708

ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ TỲ BÀ BƯỚM HỔ (Sewellia lineolata) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Điều (Chính), Phan Đỗ Dạ Thảo

1859-4581

Biến động quần thể cá Tỳ bà bướm hổ (Sewellia lineolata) và Tỳ bà bướm đốm (Sewellia albisuera) phân bố ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Điều (Chính), Phan Đỗ Dạ Thảo

1859-4581

Một số đặc điểm dinh dưỡng cá tỳ bà bướm hổ (Sewellia lineolata) phân bố tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Sinh lý và dinh dưỡng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Điều (Chính), Phan Đỗ Dạ Thảo