Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1256

Hiện trạng khai thác và phân bố của hàu Răng cưa (Hyotissa hyotis Linnaeus, 1758) ở khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ.

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2023
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Khương Cảnh (Chính), Võ Điều (Chính), Nguyễn Văn Huy
Liên kết: https://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194/article/view/1107/tapchidhnlhue.vn

2588-1256

ẢNH HƯỞNG HÀM LƯỢNG RAU HẸ (Allium odorum L.) BỔ SUNG ĐẾN MÀU SẮC, ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CẢM QUAN CỦA CHẢ CÁ RÔ PHI

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2023
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm, Bảo quản và chế biến thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Đỗ Dạ Thảo (Chính), Võ Điều, Đào Lê Minh Tuấn, Nguyễn Thị Diễm Hương
Liên kết: https://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194/article/view/1007

1859-0357

Thành phần loài cá rạn san hô vùng biển ven bờ Bắc Hải Vân - Sơn Chà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2023
Lĩnh vực: Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Điều, Lê Nguyễn Thới Trung (Chính), Nguyễn Ngọc Hòa
Liên kết: https://qnujs.vn/thong-tin-bai-bao/c59a8923-4514-445f-9d6b-966712e6250c

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA LHRHa VÀ NHIỆT ĐỘ NƯỚC ĐẾN SINH SẢN CỦA CÁ TỲ BÀ BƯỚM HỔ (Sewellia lineolata)

TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP, 2022
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Điều (Chính), Nguyễn Văn Huệ, Phan Đỗ Dạ Thảo
Liên kết: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/904

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN SINH THÁI KHÁC NHAU ĐẾN THÀNH THỤC SINH DỤC CỦA CÁ NÂU (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Huy (Chính), Võ Điều, Võ Đức Nghĩa
Liên kết: http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/tap-chi-so-7.1.4.2021.pdf

Ảnh hưởng của độ mặn đến tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu (scatophagus argus Linnaeus, 1766) giai đoạn giống

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Huy (Chính), Võ Điều
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6095

2615-9708

ĐỊNH DANH THÀNH PHẦN LOÀI CÁ TỲ BÀ BƯỚM (Sewellia spp.) PHÂN BỐ Ở THỪA THIÊN HUẾ DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ DNA MÃ VẠCH

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Điều (Chính), Phan Đỗ Dạ Thảo

2615-9708

ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ TỲ BÀ BƯỚM HỔ (Sewellia lineolata) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Điều (Chính), Phan Đỗ Dạ Thảo