Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1256

Sự lưu hành của liên cầu khuẩn (Streptococcus sp.) Trên lợn đưa vào giết mổ tại một số huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, 2016 - 2017

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 2022
Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Hiền (Chính), Nguyễn Thị Thuỳ Trang , Trần Văn Sáu , Nguyễn Thị Thùy, Hồ Lê Quỳnh Châu, Hồ Trung Thông, Nguyễn Xuân Hòa
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/1gmuHbCnSgrw8BK0mQgPCkKuzL7MXWw2d/view

2588-1256

BIỂU HIỆN GEN SINH CƠ Ở GÀ RI LAI VÀ LƯƠNG PHƯỢNG KHI ĐƯỢC NUÔI BẰNG CÁC KHẨU PHẦN CÓ MỨC METHIONINE KHÁC NHAU

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2021
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Lê Quỳnh Châu (Chính), Thân Thị Thanh Trà, Dương Thị Hương, Đinh Văn Dũng, Hồ Trung Thông

Sức sản xuất thịt của tổ hợp lai GF337xGF24 ở các khối lượng giết mổ khác nhau

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Đình Phùng (Chính), Hoàng Thị Mai, Nguyễn Xuân Bả, Trần Ngọc Long, Lê Đức Thạo, Văn Ngọc Phong, Hồ Lê Quỳnh Châu

1859-476X

Năng suất, chất lượng thịt của 3 tổ hợp lợn lai GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 nuôi công nghiệp chuồng kín ở miền Trung

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Mai (Chính), Lê Đình Phùng (Chính), Nguyễn Xuân Bả, Văn Ngọc Phong, Hồ Lê Quỳnh Châu