Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-804-399-537-4

Miễn dịch học thuỷ sản ứng dụng

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ biên), Nguyễn Đức Quỳnh Anh, Nguyễn Nam Quang, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Anh Tuấn

978-604-399-538-1

Mô bệnh học

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Thị Huế Linh (Chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Đức Quỳnh Anh, Nguyễn Nam Quang

978-604-399-536-7

Miễn dịch học thuỷ sản đại cương

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sinh học lý thuyết
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Hồng (Chủ biên), Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Thị Huế Linh, Nguyễn Đức Quỳnh Anh

978-604-913-533-0

Edwardsiella tác nhân gây bệnh phổ biến trong nuôi trồng thuỷ sản

2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Hồng

Sử dụng và quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Hồ Trung Thông (Chủ biên), Huỳnh Văn Chương, Trần Ngọc Liêm, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Vũ Tuấn Minh, Ngô Quang Hưng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Thị Lộc, Trần Thanh Đức, Ngô Tùng Đức