Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Lịch sử Đảng bộ xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (1930-2014)

NXB Thuận Hoá, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Tuấn Vũ

Lịch sử Đảng bộ xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

NXB Thuận Hoá, 2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Tuấn Vũ

Một số vấn đề về lịch sử - văn hóa Indonesia và Malaysia

2014
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Tuấn Vũ