Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN 9978-604-399-630-2

Sinh kế hộ gia đình nông thôn miền Trung Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Nam)

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chủ biên), Hà Văn Hành, Bùi Thị Thu, Bùi Quang Dũng, Nguyễn Thiều Tuấn Long, Nguyễn Thị Hoài Phương, Trương Thị Xuân Nhi

978-604-399-565-7

Tin học thống kê trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Thống kê
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chủ biên), Nguyễn Bắc Giang (Chủ biên), Bùi Thị Thu

ISBN 978-604-399-423-0

Quản lý nguồn nhân lực

Nhà xuất bản Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hà Văn Hành (Chủ biên), Huỳnh Thị Ánh Phương, Bùi Thị Thu

978-604-84-7167-5

ĐỊA CHÍ TIÊN PHƯỚC, QUẢNG NAM (Tien phuoc’ Monogaphy - Quang Nam Province)

NXB Đà Nẵng, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Mai Văn Được, Phan Quốc Hải, Lê Viết Hùng, Nguyễn Văn Đăng, Lê Duy Sơn, Nguyễn Xuân Hồng, Đỗ Quang Thiên (Chủ biên), Pham Ngoc Sinh, Pham Phú Phong, Hoàng Văn Hiển, Đặng Văn Hồ, Bùi Thị Thu, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thái Phán, La Dương Hải, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Lê Duy Đạt, Trần Thanh Nhàn, Hoàng Ngô Tự Do, Ngô Đức Lập

978-3-030-81442-7

Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies Vol. 2

Springer, 2021
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chủ biên), Bùi Thị Thu, Nguyễn Bắc Giang, Nguyễn Hoàng Khánh Linh

9786049747397

Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu tài nguyên đất - trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ biên), Hà Văn Hành, Đỗ Quang Thiên, Bùi Thị Thu, Đỗ Thị Việt Hương, Trương Đình Trọng, và nnk

978-604-974-164-7

Đánh giá cảnh quan cho phát triển nông - lâm nghiệp và phòng tránh thiên tai

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Hà Văn Hành (Chủ biên), Nguyễn Quang Tuấn, Bùi Thị Thu, Trương Đình Trọng, Nguyễn Quang Việt

9786049740695

Phân kiểu kinh tế - xã hội cấp xã ở khu vực nông thôn (Trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Thừa Thiên Huế)

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Tác giả: Bùi Thị Thu (Chủ biên), Đỗ Thị Việt Hương (Chủ biên), Hà Văn Hành, Trương Đình Trọng, Tsutsui Kazunobu

9786049740732

Giáo trình Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Tác giả: Bùi Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn Minh Nguyệt (Chủ biên), Phan Anh Hằng

9786049128158

Giáo trình Địa lý du lịch

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Tác giả: Bùi Thị Thu (Chủ biên), Đỗ Thị Việt Hương

Giáo trình Du lịch và Môi trường

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2008
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chủ biên), Trần Anh Tuấn, Bùi Thị Thu