Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-720-0

Giáo trình Phát triển nông thôn

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Quang Phục (Chủ biên), Bùi Dũng Thể (Chủ biên), Trần Đoàn Thanh Thanh

ISBN: 978 - 604 - 65 - 3676 - 5

Thu hút đầu tư và phát triển NTTS khu vực Bắc Trung Bộ; Việt Nam

NXB Lao động xã hội, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Văn Toàn (Chủ biên), Lê Nữ Minh Phương (Chủ biên), Trần Đoàn Thanh Thanh