Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Trắc địa

NXB Nông Nghiệp, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chủ biên), Hồ Kiệt (Chủ biên), Nguyễn Bích Ngọc

Bài giảng: Hệ thống định vị toàn cầu

2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Tác giả: Phạm Gia Tùng, Huỳnh Văn Chương

Đánh giá đất

NXB Nông Nghiệp, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Huỳnh Văn Chương

Sử dụng và quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Hồ Trung Thông (Chủ biên), Huỳnh Văn Chương, Trần Ngọc Liêm, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Vũ Tuấn Minh, Ngô Quang Hưng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Thị Lộc, Trần Thanh Đức, Ngô Tùng Đức