Dữ liệu đề tài

QT-DAGIZ-015

Development of the Ecological Map for the Karst Region of Phong Nha-Ke Bang National Park and Hin Nam No National Protection Areas

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Đắc Thái Hoàng (Chủ nhiệm), Trần Khương Duy, Trần Khương Duy

QT-DA003

Business models for the restoration of short-rotation Acacia plantations

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Đắc Thái Hoàng (Chủ nhiệm)

QT-DAVIE/033 14 009

Best practices and available excellent re-search on plantation for protection of shore-lines, waterways and dunes

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Đắc Thái Hoàng (Chủ nhiệm), Lê Thái Hùng, Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh

QT-DAFLC09-04&10-04

Thích ứng với Biến đổi khí hậu cấp cộng đồng và các chính sách liên quan ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Thị Ngọc Hiếu, Nguyễn Đình Huy, Đặng Trung Thuận, Nguyễn Huy Anh, Hồ Ngọc Anh Tuấn

QT-DAFLC04-09/CĐ

Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình NTTS thích ứng với BĐKH ở 2 xã Quảng Thành, Hương Phong.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Huy Anh

QT-DAFLC 09-04

Nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường khu vực hai xã Quảng Thành, Hương Phong

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên, Lê Quang Cảnh

QT-DAFLC.04-09/BĐ

Nghiên cứu xây dựng series bản đồ ở 2 xã Quảng Thành, Hương Phong. Nghiên cứu điểm dự án “thích ứng với biến đổi khí hậu cấp cộng đồng và chính sách liên quan ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên