Dữ liệu đề tài

BCN2014

Lựa chọn các giải pháp Kinh tế- Kỹ thuật để phát triển chăn nuôi lợn ở vùng gò đồi Bắc Trung bộ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Khánh Từ (Chủ nhiệm), Dư Thanh Hằng, Trần Thị Thu Hồng, Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Chào

B2001- ĐHH - 01

Thực trạng và những giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức ở Đại học Huế giai đoạn 2000 - 2010

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Khoát

B2001-ĐHH-01-TĐ

Thực trạng và những giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ,công chức ở Đại học Huế giai đoạn 2000 - 2010 (đề tài cấp Bộ trọng điểm)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Ban Tổ chức cán bộ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm)

B97-09-16-TĐ

Lý Thuyết Lie Và Các Ứng Dụng Vào Việc Nghiên Cứu Hình Học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Trần Vui, Đoàn Thế Hiếu