Dữ liệu đề tài

B2001.09.06

Quan Hệ Giữa Thái Lan-lào-campuchia -việt Nam Từ 1778 - 1945

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương

B91.28.02

Vận Dụng Quan Điểm Mác Lênin Và Tư Tưởng Hồ Chí Minh Vào Giảng Dạy Lịch Sử

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Hồng Việt

B2005-09-02

Nửa Môđun Đơn Và Ứng Dụng Trong Nửa Vành

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Tuyến

140504

Cấu Trúc Của Một Số Lớp Nửa Môđun, Đồng Điều - Đồng Luân Của Chúng Và Các Vấn Đề Liên Quan

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Tuyến

B2001-09-15

Đối Đồng Điều Của Nửa Module Và Một Vài Vấn Đề Trong Đại Số, Hình Học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Tuyến

140501

Một Số Tính Chất Của Các Cấu Trúc: Nửa Module, Module, Nhóm Lie

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Tuyến

B92-28-08

Đồng Điều Và Đồng Luân Của Nhóm Và Vị Nhóm Hữu Hạn. 1.4.1. Các Cấu Trúc Đại Số: Nhóm, Vành, Module, Đại Số Và Các Phạm Trù Liên Quan

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Tuyến

B2004- 09- 16

Thực Trạng Nguồn Nhân Lực Công Nghiệp Và Vấn Đề Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Công Nghiệp Ở Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tưởng

B2001- 09- 07

Định Hướng Tổ Chức Các Điểm Dân Cư Phục Vụ Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Khu Vực Hành Lang Đường Hồ Chí Minh Thuộc Địa Phận Tỉnh Thừa Thiên Huế Đến Năm 2020

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tưởng

B2003-09-02

Quan Hệ Mỹ - Nhật Giai Đọan 1975 - 1997

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Minh Hoa