Dữ liệu đề tài

B2002-09-03

Nghiên Cứu Về Pháp Luật Hình Sự Dưới Triều Nguyễn (1802-1884)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Công Bá

B2006-DHH03-09

Quan Niệm Nhàn Qua Sáng Tác Của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Công Trứ Và Nguyễn Khuyến

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Phúc

B2002-09-01

Đặc Điểm, Khuynh Hướng Và Sự Phát Triển Văn Học Mỹ-la Tinh Nửa Sau Thế Kỷ XX

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bửu Nam

B96-09-03

Tiếp Nhận Văn Học Ở Nhà Trường Phổ Thông Trung Học (Đổi Mới Phương Pháp Dạy Và Học Văn Theo Khuynh Hướng Lý Thuyết Tiếp Nhận Hiện Đại Thế Giới

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bửu Nam

610502

Sự Phân Bố Và Khả Năng Sinh Kháng Sinh Của Xạ Khuẩn Ở Trong Đất Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Biền Văn Minh