Dữ liệu đề tài

NN-NCCB106.11-2012.88

Phân lập hoạt chất và thử nghiệm hiệu lực phòng trừ phòng trừ sâu hại cây trồng của cây đậu dầu Pongamia pinnata (L.)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Xuân Phương, Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức, Trần Thị Nga

NN-NCCB60.62.16

Ứng dụng công nghệ thông tin thành lập bản đồ địa hình số từ dữ liệu đo của máy toàn đạc điện tử trong điều kiện tỉnh Quảng Trị.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Trung Kiên

NN-NCCB106.16.60.09

Sự tương hợp giữa thuốc trừ sâu và ong ký sinh Neochrysocharis okazakii Kamijo (Hymenoptera: Eulophidae) trong hệ thống quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên rau

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa, Lê Văn Hai, Lê Khắc Phúc, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Mỹ Hương

NN-NCCB

Quy hoạch sử dụng đất chi tiết xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2015.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Trung Kiên