Dữ liệu đề tài

NN-NCCB

An toàn thực phẩm có nguồn ngốc động vật

Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Văn Chào, Hồ Thị Dung, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nguyễn Thị Thùy, Phan Thị Hằng, Lê Minh Đức, Lê Trần Hoàn

NN-NCCB

Ảnh hưởng của các mức bổ sung Mannan-Oligosaccharide (MOS) trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và biểu mô ruột non của gà Ri lai được nuôi tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Thị Na (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng

NN-NCCB 504.05-2018.300

Năng lực chống chịu biến đổi khí hậu của các cộng đồng người dân tộc thiểu số ở vùng đồi núi Thừa Thiên Huế trong bối cảnh giảm tiếp cận tài nguyên rừng.

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Thị Hoa Sen (Chủ nhiệm), Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Hồ Đắc Thái Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Trần Cao Úy, Lê Văn Nam

NN-NCCB 504.05-2018.05

Nghiên cứu giải pháp chống chịu và phục hồi sinh kế của cộng đồng cư dân trước ảnh hưởng của sự cố Formosa 2016

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Trương Văn Tuyển (Chủ nhiệm)

NN-NCCB105.99-2016.26

Nghiên cứu đặc điểm, thành phần khoáng sét và mối quan hệ của nó với thành phần dung dịch đất phân bố ở vùng đồi núi miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Lam (Chủ nhiệm), Lê Đình Huy, Nguyễn Phúc Khoa, Hoàng Thị Thái Hòa, Trần Thị Văn Thi, Trần Ngọc Tuyền, Trần Thị Xuân Phương

NN-NCCBSCNTY2017-4

Tình hình nhiễm liên cầu khuẩn (Streptococcus spp.) ở lợn đưa vào giết mổ tại lò mổ tập trung, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Phương; Trần Huỳnh Tiến; Huỳnh Trương Nghi Dung, Bùi Thị Hiền (Chủ nhiệm)

NN-NCCB 106-NN.02-2014.12

Phân tích đa dạng di truyền của quần thể nấm đạo ôn hại lúa (Magnaporthe oryzae) ở miền Trung, Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ nhiệm), Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trần Thị Triêu Hà, Phan Thị Phương Nhi