Dữ liệu đề tài

CS-DT

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá của Bitcoin

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phan Nhật Quang

CS-DT

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Thuỷ (Chủ nhiệm)

CS-DT

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA NHÃN HÀNG RIÊNG CO.OP SELECT: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART HUẾ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Võ Phan Nhật Phương (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Anh Vũ

CS-DT

Đánh giá các phương pháp bán hàng đối với khách hàng cá nhân tại các doanh nghiệp kinh doanh điện máy trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Lê Ngọc Anh Vũ (Chủ nhiệm), Võ Phan Nhật Phương

CS-DT2023-01-12

Dự báo diện tích, năng suất và sản lượng lúa của Việt Nam đến năm 2030: Áp dụng mô hình ARIMA

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hồ Trọng Phúc (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Thị Liễu, Nguyễn Thị Minh Phương

GV2022-03-05

Đánh giá thực trạng áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại các nước Đông Nam Á

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Trần Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Hoàng Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Thanh BÌNH

DHH2021-06-104

Nghiên cứu ảnh hưởng của đất đai manh mún đến an ninh lương thực của các nông hộ ở vùng duyên hải miền Trung.

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thái Phán (Chủ nhiệm), Trương Quang Dũng, Nguyễn Đức Kiên, Đinh Thị Kim Oanh, Trần Công Dũng

DHH2023-06-120

Nghiên cứu sự chấp nhận của giới trẻ đối với ứng dụng chatbot trong lĩnh vực dịch vụ

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Phát, Hồ Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Phương Thảo, Bùi Thị Thanh Nga

DHH2023-06-133

Trải nghiệm của sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đối với giáo dục đại học ngành Marketing

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Hồ Thị Hương Lan (Chủ nhiệm), Lê Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thuý Đạt, Tống Viết Bảo Hoàng, Hoàng Việt Hạnh Nguyên, Hoàng Long

CS-DT

Ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa đến nghèo đói năng lượng: Nghiên cứu trường hợp các tỉnh duyên hải miền Trung- Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Hải Yến (Chủ nhiệm), Lê Nữ Minh Phương, Tôn Nữ Hải Âu, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Hồng Hiếu

GV2023-03-05

Ảnh hưởng của người tiêu dùng có sức ảnh hưởng (key opinion consumer – KOC) đến ý định mua của giới trẻ trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Việt Hạnh Nguyên (Chủ nhiệm), Tống Viết Bảo Hoàng