Dữ liệu đề tài

CS-DTT12-TN-07

Các giải pháp an ninh trên hệ thống mạng máy tính Trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Trọng An (Chủ nhiệm), Nguyễn Tương Tri, Nguyễn Vĩnh Trung

NN-DA2010

Phát triển tài liệu bồi dưỡng giáo viên: Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở THPT

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Võ Trọng An, Lê Đình, Đặng Văn Hồ, Nguyễn Đình Luyện, Trần Hữu Phong, Trần Đức Tuấn, Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vượng

NN-DA3

Biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ quản lí giáo dục về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ, Võ Trọng An, Trần Huy Hoàng, Lê Thanh Huy, Nguyễn Thám, Vương Đình Thắng, Nguyễn Tương Tri, Trần Đức Tuấn

NN-DA1

Biên soạn tài liệu chuyên đề bồi dưỡng giáo viên THPT môn Giáo dục Thể chất

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ, Võ Trọng An, Nguyễn Gắng, Nguyễn Hữu Ân, Nguyễn Mậu Hiển, Trần Làm, Bùi Hoàng Phúc

DHH2008

Tăng cường năng lực cho giảng viên đại học sư phạm về đổi mới PPDH các môn học lớp 12 phân ban

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Lê Công Triêm, Nguyễn Hữu Ân, Võ Trọng An, Nguyễn Nhật Đông, Nguyễn Trà My

CS-DTT2007-ĐATĐ-05

Tổ chức kho dữ liệu để thiết kế giáo án điện tử cho chương trình Sinh học phân ban Trung học phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đức Duy (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Phán, Đặng Thị Dạ Thủy, Võ Trọng An, Trịnh Đông Thư, Phạm Thị Phương Anh

B2007-DHH03-29MT

Nâng cao năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên cao đẳng sư phạm Bắc Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ, Võ Trọng An, Phan Thị Minh Trang, Nguyễn Văn Phúc

B2006-ĐHH03-22MT

Đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào các môn học Ngữ văn, Kĩ thuật nông nghiệp, Giáo dục thể chất ở trường cao đẳng sư phạm và biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng cho giáo viên

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Trương Thị Nhàn, Nguyễn Đắc Tý, Nguyễn Thi Dung, Hoàng Thảo Nguyên, Từ Thu Mai, Lê Công Triêm, Võ Trọng An

B2004-09-05

Nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử trên Microsoft PowerPoint và Microsoft Frontpage

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Công Triêm (Chủ nhiệm), Vương Đình Thắng, Nguyễn Tương Tri, Võ Trọng An