Dữ liệu đề tài

04/2019/HT-KHCN

Xây dựng mô hình ứng dụng đèn LED trong câu mực tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Nguyễn Đăng Nhật (Chủ nhiệm), Đỗ Thanh Tiến, Phạm Thị Thảo Hiền, Nguyễn Tử Minh

B2017-DHH-44

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản và sản xuất giống cá căng bốn sọc Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790)

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Hữu Toàn (Chủ nhiệm), Lê Văn Dân, Lê Thị Thu An, Trần Nguyên Ngọc, Nguyễn Tử Minh

QT-DAFSPS2011

Quy trình sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá rô đầu vuông ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Ngô Hữu Toàn, Nguyễn Tử Minh

DP-DT-FSPS-II/2011/5.2.6.2.11

Tập huấn chuyển giao kỹ thuật quy trình sản xuất giống cá trê lai cho Trung tâm giống cá nước ngọt cấp I - Cư Chánh

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Nguyễn Tử Minh