Dữ liệu đề tài

DHL2022-TS-09

PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SPP TRÊN CÁ CHẼM (Lastes calcarifer) GIAI ĐOẠN GIỐNG BỊ BỆNH LỒI MẮT VÀ XUẤT HUYẾT

Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Hồ Thị Tùng (Chủ nhiệm), Trương Thị Hoa, Phạm Thị Phương Lan

CS-DT 2019

Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của chế phẩm Oligochitosan bạc đến vi khuẩn Vibrio sp. phân lập từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng ở Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân (Chủ nhiệm), Phạm Thị Hải Yến, Hồ Thị Tùng

CS-DT

Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn vi khuẩn Nitrobacter từ các ao nuôi tôm để xử lý ô nhiễm NO2 trong nuôi trồng thuỷ sản tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ nhiệm), Lê Văn Bảo Duy, Hồ Thị Tùng

CS-DT

Nghiên cứu thành phần ký sinh trùng trên ngao dầu nuôi tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân, Hồ Thị Tùng, Phạm Thị Hải Yến (Chủ nhiệm)

CS-DTCấp cơ sở

“Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung vi khuẩn Lactobacillus sp vào thức ăn đến một số thông số miễn dịch của cá chẽm (Lates calcarifer)”

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Hoa (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Phước, Hồ Thị Tùng

CS-DTĐHNLH

“Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi khuẩn lactic có khả năng sử dụng làm chế phẩm sinh học”

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Hoa (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Phước, Hồ Thị Tùng