Dữ liệu đề tài

DHH

Giá trị truyền thống trong phát triển bền vững vùng đầm phá Tam Giang Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Văn Quảng

B2021-DHH-10

Thực trạng, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di tích thành lũy Champa ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Văn Quảng (Chủ nhiệm), Mai Văn Được, Nguyễn Chí Ngàn

DHH

Giá trị truyền thống trong phát triển bền vững vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn hiện nay

Lĩnh vực: Dân tộc học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Trần Mai Phượng (Chủ nhiệm), Hồ Viết Hoàng, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Chí Ngàn

DHH2015-01-77

Nhận thức mới về thành cổ Hóa Châu ở Thừa Thiên Huế qua kết quả khai quật, nghiên cứu giai đoạn 2007-2013

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Quảng (Chủ nhiệm)

QT-DAHT Nhật Bản 2013-2016

Xây dựng bản đồ GIS văn bản Hán - Nôm làng xã Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Trung Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Văn Quảng, Phạm Ngọc Bảo Liêm

NN-DAKXIV-1-2010

Biến đổi văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Bắc Trung bộ Việt Nam đáp ứng quá trình CNH-HĐH

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Mạnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Quảng, Bùi Quang Dũng, Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Chí Ngàn

DP-DTĐà Nẵng 2009

Địa danh thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Tận (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Trung Tiến, Dương Quang Hiệp, Nguyễn Văn Quảng, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Trần Mai Phượng, Trần Thị Tâm

CS-DTCS-2009

Các di tích đền tháp Champa ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Quảng