Dữ liệu đề tài

DHH2022-06-115

Nghiên cứu chiến lược đa dạng hóa sinh kế dựa vào việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Thanh Long (Chủ nhiệm), Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Dương Thị Tuyên, Nguyễn Hữu Linh

DHH2018-06-57

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở KHU VỰC PHONG NHA – KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Phòng KHCN - HTQT
Người tham gia: Phạm Xuân Hùng (Chủ nhiệm), Phan Thị Kim Tuyến, Nguyễn Việt Anh, Phan Thị Thu Hương

DHH2019-06-67

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện ở Thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phan Thị Kim Tuyến (Chủ nhiệm), Hoàng Triệu Huy, Phạm Xuân Hùng

DHH06-02

Ảnh hưởng của tình trạng manh mún đất đai đến sản xuất lúa ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Hùng (Chủ nhiệm), Phan Thị Kim Tuyến, Mai Chiếm Tuyến

QT-DAVIE 023

Hợp phần đào tạo: Lập và Thẩm định dự án đầu tư

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Hùng, Mai Chiếm Tuyến

B2008-02

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của một số nông sản phẩm Miền Trung Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Văn Xuân, Hòa, Trần Văn, Bùi Dũng Thể, Phạm Xuân Hùng, Mai Chiếm Tuyến

B2004-06

Nhu cầu và khả năng tiếp cận tín dụng của các hộ gia đình nông thôn huyện Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Hùng (Chủ nhiệm)