Dữ liệu đề tài

QT-DA 2010-2013

Tiếp cận tổng hợp đến các đối tượng dễ bị tổn thương nhằm đối phó với các thảm họa tự nhiên ở miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Hồ Trung Thông, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Lộc, Đào Thị Phượng, Lê Thái Hùng, Trần Ngọc Liêm, Nguyễn Phi Nam, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Xuân Hồng

QT-DA 2017-2020

Nghiên cứu suy giảm rừng ở miền trung Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An, Ngô Tùng Đức, Lê Thái Hùng, Lê Minh Đức, Vũ Tuấn Minh, Đào Thị Phượng, Trần Thanh Đức

QT-DA 2013-2016

Sáng kiến nghiên cứu ở các điểm khác nhau nhằm giảm thiểu suy dinh dưỡng trên cơ sở các giải pháp nông nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Ngô Tùng Đức, Lê Thái Hùng, Vũ Tuấn Minh, Trần Thị Thu Hồng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Thị Lộc, Trần Ngọc Liêm

QT-DA 2009-2011

Nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên dung chung vùng đồi núi

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Huỳnh Văn Chương, Hoàng Huy Tuấn, Hồ Trung Thông, Trần Ngọc Liêm, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Lộc, Đào Thị Phượng, Lê Thái Hùng, Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Phi Nam

QT-DA 2006-2009

Nâng cao năng lực thích ứng và sinh kế bền vững cho cộng đồng nhằm đối phó với các thảm họa tự nhiên ở miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Hồng, Lê Thái Hùng, Hồ Trung Thông, Nguyễn Phi Nam, Trần Ngọc Liêm, Đào Thị Phượng, Nguyễn Thị Lộc, Nguyễn Xuân Hồng