Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1881-2473

Comparison of the Initial Overseas Evacuation Operations due to COVID-19: A Focus on Asian Countries (Forthcoming)

Journal of Disaster Research, 2021
Lĩnh vực: Khoa học thông tin
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Thị Quỳnh Liên, Hồ Quốc Dũng, Natt Leelawat (Chính)
Liên kết: https://www.fujipress.jp/jdr/dr/

2043-6262

A new thermoshock-based method for rapid preparation of ultra-pure hydroxyapatite nanodebris from bovine bone

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoa T. Tran, Thanh Q. Bui (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1088/2043-6262/ac2952

09731342

Emotional intelligence and mental health problems among adolescents in Vietnam: a school-based survey

Journal of Indian Association for Child and Adolescent Mental Health, 2021
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (Chính), Trần Đức Thạch, Trần Thị Tú Anh, Jane Fisher
Liên kết: https://jiacam.org/ojs/index.php/JIACAM/article/view/735

2211-7253

An exploratory study of predictors of vocabulary knowledge of Vietnamese preschool-age children in a city

Dutch Journal of Applied Linguistics, 2021
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam
Danh mục: ESCI
Tác giả: T. Huong Giang Hoang (Chính), Kristof Baten, Ludovic De Cuy pere, T. Thang Hoang, Miriam Taverniers

2213-0071

Isolated arterial pulmonary malinosculation without sequestration in an adult: A case report and literature review

Respiratory Medicine Case Reports, 2021
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Ngô Đắc Hồng Ân, Lê Trọng Bỉnh (Chính)

2331-1983

Another View of the “Closed-door policy” of the Nguyen Dynasty (Vietnam) with Western countries (1802 – 1858)

Cogent Arts and Humanities, 2021
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Xuân Hiệp, Trần Đình Hùng, Nguyễn Tuấn Bình, Nguyễn Anh Chương, Trần Thái Bảo
Liên kết: https://doi.org/10.1080/23311983.2021.1973648

(ESCI, Q4, JCI: 0.04)

Depressive disorder in academic and family structure in Vietnamese adolescents

International Journal of Ayurvedic Medicine, 2021
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng

USING ASH FROM DOMESTIC WASTE INCINERATOR TO GENERATE ELECTRICITY AND MAKE BINDER IN BUILDING MATERIALS

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân

0306-8293

Determinants of adoption of organic rice production: a case of smallholder farmers in Hai Lang district of Vietnam

International Journal of Social Economics, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)
Liên kết: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSE-03-2021-0147/full/html

1729-0341

Factors influencing depressive disorders of adolescents in Vietnam

Journal of the Liaquat University of Medical and Health Sciences, 2021
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính)
Liên kết: https://www.lumhs.edu.pk/jlumhs/