Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2043-6262

A new thermoshock-based method for rapid preparation of ultra-pure hydroxyapatite nanodebris from bovine bone

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoa T. Tran, Thanh Q. Bui (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1088/2043-6262/ac2952

2572-8288

Electrochemical determination of acetaminophen in pharmaceutical formulations and human urine using Ag-Au bimetallic nanoparticles modified electrode

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Tôn Nữ Mỹ Phương (Chính), Phan Nu Ha Diem, Tran Thanh Tam Toan, Nguyễn Hải Phong, Phạm Khắc Liệu, Le Van Thanh Son, Trần Thái Hòa (Chính), Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/vjch.202100018

09731342

Emotional intelligence and mental health problems among adolescents in Vietnam: a school-based survey

Journal of Indian Association for Child and Adolescent Mental Health, 2021
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (Chính), Trần Đức Thạch, Trần Thị Tú Anh, Jane Fisher
Liên kết: https://jiacam.org/ojs/index.php/JIACAM/article/view/735

Electrochemical determination of acetaminophen in pharmaceutical formulations and human urine using Ag-Au bimetallic nanoparticles modified electrode

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đinh Quang Khiếu (Chính)

Visible light photocatalytic degradation of organic dyes using W-modified TiO2/SiO2 catalyst

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đinh Quang Khiếu (Chính)

0719-4250

Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research

Journal of Pharmacy and Pharmacognosy Research, 2021
Lĩnh vực: Hệ tim mạch
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Anh Tiến (Chính)
Liên kết: https://jppres.com/jppres/pdf/vol10/jppres21.1177_10.1.128.pdf

1179-142X

Stereotactic Radiosurgery for Treatment of Operculoinsular Refractory Epilepsy After Incomplete Resection in a Child

International Medical Case Reports Journal, 2021
Lĩnh vực: Thần kinh học lâm sàng
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Canh Duy, Dang Tuan Anh, Tôn Nữ Vân Anh (Chính), Nguyen Huu Son, Pham Nhu Hiep
Liên kết: https://doi.org/10.2147/IMCRJ.S329878

2211-7253

An exploratory study of predictors of vocabulary knowledge of Vietnamese preschool-age children in a city

Dutch Journal of Applied Linguistics, 2021
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam
Danh mục: ESCI
Tác giả: T. Huong Giang Hoang (Chính), Kristof Baten, Ludovic De Cuy pere, T. Thang Hoang, Miriam Taverniers

2213-0071

Isolated arterial pulmonary malinosculation without sequestration in an adult: A case report and literature review

Respiratory Medicine Case Reports, 2021
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Ngô Đắc Hồng Ân, Lê Trọng Bỉnh (Chính), Nguyễn Thanh Thảo, Lê Trọng Khoan

2331-1983

Another View of the “Closed-door policy” of the Nguyen Dynasty (Vietnam) with Western countries (1802 – 1858)

Cogent Arts and Humanities, 2021
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Xuân Hiệp, Trần Đình Hùng, Nguyễn Tuấn Bình, Nguyễn Anh Chương, Trần Thái Bảo
Liên kết: https://doi.org/10.1080/23311983.2021.1973648