Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2042-1346

Factors affecting commercialisation of vegetables by central Vietnamese smallholders

African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20421338.2021.1911911

2308-0477

Novel Sars-CoV-2 Inhibitors From Phenetyl Thiazone Thioure Derivateves Using Hybrid QSAR Models And Docking Simulation

Smart Science, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phạm Văn Tất (Chính), Trần Thái Hòa (Chính), Au Vo Ky, Pham Nu Ngoc Han
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23080477.2021.1914967

1536-5026

An Interprofessional Approach to Assessing Research Ethics Capacity in Vietnam: Implications for Nursing Education

Nursing Education Perspectives, 2021
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo (Chính)

2572-8288

TD‐DFT benchmark for UV‐Vis spectra of coumarin derivatives

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Thi Diem Tran, Nguyen Khoa Hien, Mai Van Bay, Nguyen Tran Kim Tuyen, Doan Thi Yen Oanh, Pham Cam Nam, Dương Tuấn Quang (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202000200

2572-8288

SERS chemical enhancement by copper - nanostructures: Theoretical study of Thiram pesticide adsorbed on Cu20 cluster

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Truong Dinh Hieu, Ngo Thi Chinh, Nguyễn Thị Ái Nhung, Dương Tuấn Quang, Đào Duy Quang (Chính)

2045-9831 | E-ISSN 2045-984X

Synthesis of chitosan–silver nanoparticles with antifungal properties on bamboo straws

Nanomaterials and Energy, 2021
Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo (Chính), Lê Đại Vương, Yves Waché
Liên kết: https://www.icevirtuallibrary.com/doi/full/10.1680/jnaen.20.00052

2045-9831

Synthesis of chitosan–silver nanoparticles with antifungal properties on bamboo straws

Nanomaterials and Energy, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ, Các vật liệu nano
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Đại Vương
Liên kết: https://doi.org/10.1680/jnaen.20.00052

1179-1462

Evaluation of the Insall-Salvati Ratio Among the Vietnamese Population: Application for Diagnosis of Patellar Malalignment

Orthopedic Research and Reviews, 2021
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Ngô Đắc Hồng Ân
Liên kết: https://doi.org/10.2147/ORR.S306316

2010-135X

Influence of sintering behavior on the microstructure and electrical properties of BaTiO3 lead-free ceramics from hydrothermal synthesized precursor nanoparticles

Journal of Advanced Dielectrics, 2021
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Thanh Tùng (Chính)