Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2308-0477

A computational screening on inhibitability of Piper betle essential oil chemical structures against spike proteins of mutated SARS-CoV-2-variants D614G, N501Y and S477N

Smart Science, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Tu Quy (Chính), Trần Thị Ái Mỹ, Nguyễn Thị Thanh Hải, Thanh Q. Bui (Chính), Dương Tuấn Quang, Nguyễn Thành Triết, Phan Phước Hiền, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/23080477.2021.2003948

2572-8288

In silico screening for inhibitory potentiality towards protein structure tyrosine phosphatase 1B of sulfonylureas derivatives

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thanh Q. Bui (Chính), Bui Thi Thoi, Phan Tu Quy, Nguyen Phuong Dai Nguyen, Tran Thi Phuong Thao (Chính), Tran Van Chien, Tran Van Loc, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100120

2572-8288

Phytochemistry and anti-inflammatory activity of iridoids from Dolichandrone spathacea collected in the mangrove forest of Phu Loc district, Thua Thien Hue province, Vietnam

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Tran Thi Phuong Thao (Chính), Nguyen Linh Chi, Nguyen Thi Luu, Nguyen Thi Dung, Tran Van Loc, Nguyen Van Tuan, Trieu Quy Hung, Nguyễn Thị Ái Nhung

2572-8288

Mg2+ embedded MIL‐101(Cr)‐NH2 framework for improved CO2 adsorption and CO2/N2 selectivity

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Dương Tuấn Quang (Chính), Vo The Ky
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100035

2043-6262

A new thermoshock-based method for rapid preparation of ultra-pure hydroxyapatite nanodebris from bovine bone

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoa T. Tran, Thanh Q. Bui (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1088/2043-6262/ac2952

1881-2473

Comparison of the Initial Overseas Evacuation Operations due to COVID-19: A Focus on Asian Countries

Journal of Disaster Research, 2021
Lĩnh vực: Khoa học thông tin
Danh mục: ESCI
Tác giả: Natt Leelawat, Jing Tang, Kodchakorn Krutphong, Suwajo Chaichanasiri, Taro Kanno, Chen-Wei Li, Kumpol Saengtabtim, and Ampan Laosunthara, Ho Quoc Dung, Lien Thi Quynh Le
Liên kết: https://doi.org/10.20965/jdr.2021.p1137

2572-8288

Electrochemical determination of acetaminophen in pharmaceutical formulations and human urine using Ag-Au bimetallic nanoparticles modified electrode

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Tôn Nữ Mỹ Phương (Chính), Phan Nu Ha Diem, Tran Thanh Tam Toan, Nguyễn Hải Phong, Phạm Khắc Liệu, Le Van Thanh Son, Trần Thái Hòa (Chính), Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/vjch.202100018

09731342

Emotional intelligence and mental health problems among adolescents in Vietnam: a school-based survey

Journal of Indian Association for Child and Adolescent Mental Health, 2021
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (Chính), Trần Đức Thạch, Trần Thị Tú Anh, Jane Fisher
Liên kết: https://jiacam.org/ojs/index.php/JIACAM/article/view/735

Visible light photocatalytic degradation of organic dyes using W-modified TiO2/SiO2 catalyst

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đinh Quang Khiếu (Chính)