Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0022 - 2860

Chemical structure of a novel heteroglycan polysaccharide isolated from the biomass of Ophiocordyceps Sobolifera

Journal of Molecular Structure, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Trần Văn Khoa (Chính), Hồ Xuân Anh Vũ, Lê Lâm Sơn (Chính), Lê Trung Hiếu (Chính), Thi Hong Chuong Nguyen, ChinhChien Nguyen (Chính), SooYoung Kim (Chính), QuyetVan Le (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022286021001174

2470-1343

Decoding the Capability of Lactobacillus plantarum W1 Isolated from Soybean Whey in Producing an Exopolysaccharide

ACS Omega, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy (Chính), Trần Bảo Khánh, Trần Thị Văn Thi (Chính), Lê Trung Hiếu (Chính), Margo Cnockaert, Peter Vandamme, Thi Hong Chuong Nguyen, Chinh Chien Nguyen (Chính), Sung Hyun Hong, Soo Young Kim (Chính), Quyet Van Le (Chính)
Liên kết: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.0c05256

2073-4360

Novel Exopolysaccharide Produced from Fermented Bamboo Shoot-Isolated Lactobacillus Fermentum

Polymers, 2020
Lĩnh vực: Hoá học cao phân tử (polyme), Vi sinh vật học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Lê Trung Hiếu, Đỗ Thị Bích Thủy (Chính)
Liên kết: https://www.mdpi.com/2073-4360/12/7/1531

1859-1388

IN VITRO ANTIOXIDANT ACTIVITY AND CONTENT OF COMPOUNDS FROM CURCULIGO ORCHIOIDES RHIZOME

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Nhung, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Quang Mẫn, Lê Thùy Trang, Trần Thị Văn Thi, Trần Thanh Minh
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/5749

1875-6255, 1570-1786

Phenolic Contents and Antioxidant Activity of Helicteres Hirsuta Extracts

Letters in Organic Chemistry, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Trần Thị Văn Thi (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Minh Nhung, Huỳnh Thị Ngọc Diệp, Võ Văn Quân (Chính), Adam Mechler
Liên kết: https://www.eurekaselect.com/184263/article?fbclid=IwAR2C8lndsJXwimb5hxoFuPs_4IGMlJaVF2_cLMSoIwCah6gP9zeJtLAuq-s

1859-1388

EFFECT OF EXTRACTION TEMPERATURES ON IN VITRO ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF POLYSACCHARIDES FROM OPHIOCORDYCEPS SOBOLIFERA

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Văn Khoa (Chính), Lê Trung Hiếu, Lê Lâm Sơn, Hồ Xuân Anh Vũ, Trịnh Tam Kiệt, Trần Thị Văn Thi (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5273