Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0352-5139

Anti-inflammatory activity of synthetic and natural glucoraphanin

Journal of the Serbian Chemical Society, 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Vo Quan V., Nam Pham C., Dinh Thuc N., Mechler Adam, Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://doi.org/10.2298/JSC180518108V

Synthesis and characterization of chitosan-coated magnetite nanoparticles and their aplication in curcumin drug delivery

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2017
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/309164777

Biến đổi các chỉ số chất lượng hóa học và vi sinh ở tôm sú (Penaeus monodon)bảo quản tôm sú ở 0oC

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Khoa học Huế, ISSN 2354-0842, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nhất Tâm (Chính), Lê Tấn Khánh Trình, Huỳnh NGuyễn Quế Anh, Trần Thị Văn Thi, Đỗ Thị Bích Thủy

Development of quality index method to assess freshness and shelf-life of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) stored at 0°C

Hue University Journal of Sciences, Natural Science, ISSN 1859-1388, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Lê Nhất Tâm (Chính), Nguyễn Bá Thanh

Nuôi cấy làm giàu các quần xã vi khuẩn kỵ khí từ các mẫu trầm tích có khả năng chuyển hóa tất cả các đồng phân của dichlorobenzene

2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Ngô Quỳnh Phương, Ngô Thị Thêu, Trần Thị Vân Thi, Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn Thi Việt, Nguyễn Hữu Đồng, Trần Hòa Duân

Isolation and determine content of rutin in some selected medicinal plants

Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Trần Thị Văn Thi

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác MCM-41 chứa wolfram từ nguồn khoáng sét bentonite Việt Nam cho phản ứng desulfur hóa nhiên liệu

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thiện Trúc, Võ Thị Xuân, Phạm Xuân Nui, Trần Thị Văn Thi (Chính)

Determination of structure and content of some phenolic compounds isolated from Archidendron bauchei (Gagn.). I. Niels

Journal of Science and Technology, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Trần Thị Văn Thi

Nghiên cứu điều chế xúc tác MCM-41 chứa wolfram sử dụng cho quá trình oxy hóa- khử lưu huỳnh trong nhiên liệu,

Tạp chí Dầu khí, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Nguyễn Quang Mẫn, Phạm Tuấn Đat, Nguyễn Tân Thoại, Trần Thị Văn Thi