Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Survey on hypoxanthine and histamine concentrations in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) stored at 0°C

2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nhất Tâm (Chính), Trần Thị Văn Thi, Đoàn Như Khuê

Ảnh hưởng của các muối acid hửu cơ đến chất lượng và hạn sử dụng tôm sú (Penaeus Monodon) bảo quản 0 °C

2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nhất Tâm (Chính), Huỳnh Nguyễn Quế Anh, Lê Tấn Khánh Trình, Đoàn Như Khuê, Trần Thị Văn Thi

Biến đổi các chỉ số chất lượng hóa học và vi sinh ở tôm sú (Penaeus monodon)bảo quản tôm sú ở 0oC

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Khoa học Huế, ISSN 2354-0842, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nhất Tâm (Chính), Lê Tấn Khánh Trình, Huỳnh NGuyễn Quế Anh, Trần Thị Văn Thi, Đỗ Thị Bích Thủy

Development of quality index method to assess freshness and shelf-life of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) stored at 0°C

Hue University Journal of Sciences, Natural Science, ISSN 1859-1388, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Lê Nhất Tâm (Chính), Nguyễn Bá Thanh

Nuôi cấy làm giàu các quần xã vi khuẩn kỵ khí từ các mẫu trầm tích có khả năng chuyển hóa tất cả các đồng phân của dichlorobenzene

2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Ngô Quỳnh Phương, Ngô Thị Thêu, Trần Thị Vân Thi, Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn Thi Việt, Nguyễn Hữu Đồng, Trần Hòa Duân

Isolation and determine content of rutin in some selected medicinal plants

Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Trần Thị Văn Thi

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác MCM-41 chứa wolfram từ nguồn khoáng sét bentonite Việt Nam cho phản ứng desulfur hóa nhiên liệu

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thiện Trúc, Võ Thị Xuân, Phạm Xuân Nui, Trần Thị Văn Thi (Chính)

Determination of structure and content of some phenolic compounds isolated from Archidendron bauchei (Gagn.). I. Niels

Journal of Science and Technology, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Trần Thị Văn Thi

Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa và một số thành phần hóa học của nấm sò trắng (Pleurotus florida)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Huế, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Lê Lâm Sơn, Lê Trung Hiếu

Determination of structure and content of some phenolic compounds isolated from Archidendron bauchei (Gagn.). I. Niels

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Trần Thị Văn Thi