Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0361-5235

Facile and Scalable Fabrication of Highly Porous Co3O4 and α-Fe2O3 Nanosheets and Their Catalytic Properties

Journal of Electronic Materials, 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Lâm Sơn (Chính), Trần Thị Văn Thi, Khuc Van Trung, Nguyen Van Hieu, Do Dang Trung, Nguyễn Đức Cường (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s11664-019-07616-6

0866-7144

Extraction optimization of Ophiocordyceps sobolifera polysaccharides with antioxidant activities

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Văn Khoa (Chính), Lê Trung Hiếu, Lê Lâm Sơn, Trịnh Tam Kiệt, Trần Thị Văn Thi (Chính)

0866-7144

Tổng hợp tấm nano Co3O4 sử dụng glucomannan làm chất định hướng cấu trúc

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Lâm Sơn (Chính), Nguyễn Vĩnh Phú, Lê Trung Hiếu, Đặng Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Văn Thi

2354-0842

Hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ quả cây An xoa (Helicteres hirsuta Lour.) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Trần Thị Văn Thi, Hồ Xuân Anh Vũ, Đặng Thị Thanh Hoa

2349 - 7750

Preliminary study of the antioxidant properties of Ophiocordyceps sobolifera

Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences, 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Trần Văn Khoa, Lê Lâm Sơn, Huỳnh Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Minh Nhung, Hồ Xuân Anh Vũ, Trần Thị Văn Thi (Chính)
Liên kết: http://www.iajps.com/May-2019/issue_19may_223.php

2354 - 0842

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung dịch Co(NO3)2 đến hình thái, cấu trúc của vật liệu nano Co3O4 được tổng hợp bằng phương pháp khuôn mềm

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Lâm Sơn (Chính), Lê Trung Hiếu, Huỳnh Hoàng Anh, Trần Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Văn Thi

0866 - 7144

Determination of methyl gallate and rutin from Helicteres hirsuta by HPLC and using methyl gallate content as a marker for the evaluation of antioxidant capacity

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Minh Nhung, Võ Thị Thu Vi, Trần Thị Văn Thi (Chính)

1859-1388

Biosynthesis and structure characterization of exopolysaccharide from Lactobacillus fermentum MC3

Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2018
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Ái Luyến (Chính), Trần Thị Thu Huyền

2047-4830

Self-aggregation of water-dispersible nanocollagen helices

Biomaterials Science, 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Dương Văn Hậu, Trang The Lieu Chau, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Đức, Lê Lâm Sơn, Thang Sy Ho, Tuyen Phi Vu, Trần Thị Văn Thi, Thanh Dinh Nguyen (Chính)
Liên kết: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/bm/c7bm01141e#!divAbstract

0352-5139

Anti-inflammatory activity of synthetic and natural glucoraphanin

Journal of the Serbian Chemical Society, 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Vo Quan V., Nam Pham C., Dinh Thuc N., Mechler Adam, Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://doi.org/10.2298/JSC180518108V