Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa và một số thành phần hóa học của nấm sò trắng (Pleurotus florida)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Huế, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Lê Lâm Sơn, Lê Trung Hiếu

Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của nấm Thường hoàng (Phellinus linteus (Berk. Et Curt.) Teng) trồng tại Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Lê Lâm Sơn, Lê Trung Hiếu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung bình Al-MCM-41 từ nguồn khoáng bentonite

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thành Tâm (Chính), Phạm Xuân Nui, Nguyễn Quang Mẫn, Võ Thị Xuân, Trần Thị Văn Thi

Tổng hợp vật liệu MIL-101 chứa vonfram sử dụng để tách loại dibenzothiophen từ nhiên liệu

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Nguyễn Hồng Mỹ, Nguyễn Thị Hồng Vân, Trần Thị Văn Thi

Influence parameters on liquid phase reaction preparing terephthalic acid from p-xylene over metal complexes - MCM-41 catalysts

American Journal of Physical Chemistry, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nho, Nho Dung Nguyen (Chính), Trần Thị Văn Thi, Phạm Xuân Nui, Tam Toan Tran Thanh

Chemical quality indices for freshness evaluation of Black Tiger Shrimp (Penaeus Monodon)

Journal of Science and Technology, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nhất Tâm (Chính), Đoàn Như Khuê, Trần Thị Văn Thi

Điều chế và đặc trưng các hạt nano từ tính phủ (3-aminpropyl) triethoxysilane cho quá trình truyền dẫn thuốc,

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Lương Văn Sơn, Trần Thị Văn Thi

Đánh giá quá trình tách loại lưu huỳnh từ nhiên liệu sử dụng xúc tác W/MCM-41

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Trần Thị Văn Thi, Lê Thiện Trúc,, Phạm Xuân Nui