Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0045-6535

Microbial biodegradation of recalcitrant synthetic dyes from textile-enriched wastewater by Fusarium oxysporum

Chemosphere, 2023
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le Thi Kim Thoa, Trinh Thi Phuong Thao, My-Le Nguyen-Thi, Nguyễn Đức Chung, Chien Wei Ooi, Seung-Moon Park, Trần Thúy Lan, Hoàng Tấn Quảng, Kuan Shiong Khoo, Pau Loke Show (Chính), Nguyễn Đức Huy (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138392

Applications of Silver nanoparticles to enhance disease resistance, improve quality and yield in Hue lotus (Nelumbo nucifera)

International Workshop on Molecular Diagnostics in Microbiology and Diseases, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Quang Hoàng Vũ (Chính), Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long, Phạm Thị Hồng Trang

Hiệu quả của chế phẩm sinh học lên khả năng sinh trưởng, kiểm soát sâu bệnh hại trên cây sen trắng (Nelumbo nucifera) tại Thừa Thiên Huế

Báo cáo đăng toàn văn tại Hội nghị Công nghệ sinh học Toàn quốc 2022, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Hoàng Vũ (Chính), Hoàng Tấn Quảng, Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Phạm Thị Hồng Trang

Identification of Black Ginger (Distichochlamys) in central Vietnam based on morphological and genetic characteristics

2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Thảo Nguyên (Chính), Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Minh Nga, Hồ Thị Hoàng Nhi, Nguyễn Đức Bảo Lộc, Nguyễn Vũ Linh, Hoàng Tấn Quảng, Trương Thị Bích Phượng (Chính)
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/12ualeaaeCgzPQ1KsUHSqlVTux_z0Z_-x/view

1420-3049

Effects of Plant Elicitors on Growth and Gypenosides Biosynthesis in Cell Culture of Giao co lam (Gynostemma pentaphyllum)

Molecules, 2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Đặng Ngọc Sáng, Trần Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Đức Huy, Trần Quốc Dung, Quách Thị Thu Thể
Liên kết: https://www.mdpi.com/1420-3049/27/9/2972

0973-6263

Biomass Accumulation of Gynostemma Pentaphyllum (Thunb.) Makino in Cell Suspension Cultures inhibiting Human Cancer Cell Growth

Research Journal of Biotechnology, 2022
Lĩnh vực: Tế bào học, Mô - phôi học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Đặng Ngọc Sáng, Đỗ Thị Thảo, Hoàng Tấn Quảng (Chính)

1877-2641

Biodegradation and Detoxification of Malachite Green Dye by Extracellular Laccase Expressed from Fusarium oxysporum

Waste and Biomass Valorization, 2022
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Thị Kim Thoa (Chính), Trịnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Bảo Hưng, Kuan Shiong Khoo, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Vũ Đức Hoàng, Seung-Moon Park, Chien Wei Ooi, Pau Loke Show, Nguyễn Đức Huy (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-022-01692-2