Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1011-601X

The composition of chemicals and anti-osteogenic properties in the volatile extracts from Homalomena gigantea rhizome

Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phạm Thành (Chính), Phạm Việt Tý, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trần Văn Giang, Nguyễn Tý, Nguyễn Thị Quỳnh
Liên kết: https://www.pjps.pk/uploads/2024/03/1711008809.pdf

2815-6153

Biến động một số chỉ tiêu hình thái của cá bống cát tối (Glossogobius giuris Hamilton, 1822) ở Trung Trung bộ, Việt Nam

Tạp chí Tuyển tập Khoa học công nghệ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20 năm đổi mới, 2023
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Lê Thùy Lan (Chính), Trần Văn Giang, Nguyễn Tý (Chính)
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/tapchi/lists/134?newpaperid=2

2615-9678

Tạo dòng gen mã hóa chitinase 42 kda của Trichoderma asperellum và dự đoán đặc tính của enzyme

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa, Mai Thị Thu Hiền, Nguyễn Hoàng Tuệ, Nguyễn Tý, Nguyễn Thị Kim Cơ, Nguyễn Xuân Huy (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/6275

ISSN (Print) 2588-1191; ISSN (Online) 2615-9708; D

HIỆN TRẠNG NUÔI HÀU TẠI ĐẦM LẬP AN, THỊ TRẤN LĂNG CÔ HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tôn Thất Chất (Chính), Nguyễn Tý, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Võ Đức Nghĩa, Lê Tấn Phát , Hầu Hàn Ny
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/235

DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ BỐNG THỆ Oxyurichthys tentacularis (Valenciennes, 1837) Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG

BÁO CÁO KHOA HỌC VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY SINH HỌC Ở VIỆT NAM - HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA LẦN THỨ 4, 2020
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Thuận, Hoàng Lê Thùy Lan, Trần Văn Giang, Nguyễn Tý

ISSN 1859-1612

Một số ký sinh trùng ngoại ký sinh trên cá Điêu Hồng Oreochromis sp. giai đoạn cá hương đến cá giống nuôi ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Lê Thùy Lan (Chính), Nguyễn Tý

Ifg2 gene expression levels in wild-type and mutant mice

Open Science Journal, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Giang (Chính), Trần Quốc Dung, Phạm Thành, Nguyễn Tý, Phạm Quang Chinh

Nghiên cứu một số ký sinh trùng ký sinh trên tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1798) bị bệnh phân trắng nuôi tại huyện Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí khoa học và giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 2012
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Lê Thùy Lan (Chính), Nguyễn Tý, Nguyên Thị Hà

1859-0152

Kết quả điều tra tình hình nuôi cá vược ở vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2010
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Chất (Chính), Lê Tất Uyên Châu, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Tý