Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Heterologous Expression of Endo-1,4-beta-xylanaseA from Phanerochaete chrysosporium in Pichia pastoris.

Mycobiology, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Saravanakumar Thiyagarajan, Yu-Lim Son and Seung-Moon Park, Saravanakumar Thiyagarajan, Yu-Lim Son and Seung-Moon Park
Liên kết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3385102/

Nghiên cứu đa dạng protein dự trữ của một số giống đậu tương (Glycine max L.) bằng kỹ thuật điện di SDS trên polyacrylamide gel

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuần Anh, Nguyễn Đức Huy, Hoàng Tấn Quảng