Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0022-1260

Cloning, expression and characterization of catechol 1,2-dioxygenase from Burkholderia cepacia

Journal of General and Applied Microbiology, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Vũ Ngọc Thi, Dương Đức Hoàng Sinh, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Tuệ, Masaki Shintani, Kazuhide Kimbara, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2323/jgam.2019.06.002

2352-1864

Synthetic dyes removal by Fusarium oxysporum HUIB02 and stimulation effect on laccase accumulation

Environmental Technology and Innovation, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Đặng Thị Thanh Hà, Kuan Shiong Khoo, Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hoàng Lộc, Seung-Moon Park, Ashokkumar Veeramuthu, Pau Loke Show
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186420313274

1226-8372

Enhanced Enzymatic Saccharification of Wheat Flour Arabinoxylan and Barley Straw Using Recombinant Hemicellulases

Biotechnology and Bioprocess Engineering, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Thiyagarajan Saravanakumar, Sang Hoon Ha, Seung-Moon Park (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s12257-019-0231-2

0022-1260

Cloning, expression and characterization of catechol 1,2-dioxygenase from Burkholderia cepacia

Journal of General and Applied Microbiology, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Vũ Ngọc Thi, Dương Đức Hoàng Sinh, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Tuệ, Masaki Shintani, Kazuhide Kimbara, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jgam/66/3/66_2019.06.002/_pdf/-char/en

1389-2010

Characterizations and fibrinolytic activity of serine protease from Bacillus subtilis C10

Current Pharmaceutical Biotechnology, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư (Chính), Nguyễn Trần Mễ Khuê, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2174/1389201020666191002145415

PHÂN LẬP VÀ KIỂM TRA KHẢ NĂNG KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH CỦA LACTOCOCCUS GARVIEAE TỪ HỆ TIÊU HÓA TÔM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đặng Quang Nguyên, Đỗ Thị Hương Duyên, Trần Thúy Loan, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/issue/view/204

2588-1191

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ MÙA VỤ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA TƠ NẤM Ở CÁC GIAI ĐOẠN NHÂN GIỐNG NẤM RƠM (VOLVARIELLA VOLVACEA)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Huệ (Chính), Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Quang Lịch
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3D.5399