Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1877-2641

Biodegradation and Detoxification of Malachite Green Dye by Extracellular Laccase Expressed from Fusarium oxysporum

Waste and Biomass Valorization, 2022
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Thị Kim Thoa (Chính), Trịnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Bảo Hưng, Kuan Shiong Khoo, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Vũ Đức Hoàng, Seung-Moon Park, Chien Wei Ooi, Pau Loke Show, Nguyễn Đức Huy (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-022-01692-2

23455357

Assessment of Antioxidant and Antibacterial Activities of Lactobacillus farciminis HN11 as a Probiotic Candidate

Applied Food Biotechnology, 2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Trịnh Thị Phương Thảo, Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Nguyễn Quang Lịch, Lê Công Tuấn, Trần Đình Bình, Nguyễn Thị Châu Anh, Trương Thị Phương Lan, Seung-Moon Park
Liên kết: https://doi.org/10.22037/afb.v9i2.36611

0255-2701

Characterization halotolerant lactic acid bacteria Pediococcus pentosaceus HN10 and in vivo evaluation for bacterial pathogens inhibition

Chemical Engineering and Processing - Process Intensification, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trinh Thi Phuong Thao (Chính), Truong Thi Phuong Lan, Tran Vinh Phuong, Truong Thi Hong Hai, Kuan Shiong Khoo, Sivakumar Manickam, Truong Thi Hoa, Nguyen Duy Quynh Tram, Pau Loke Show (Chính), Nguyen Duc Huy (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.cep.2021.108576

0269-7491

Perspective of Spirulina culture with wastewater into a sustainable circular bioeconomy

Environmental Pollution, 2021
Lĩnh vực: Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; các công nghệ sinh học chẩn đoán
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hooi Ren Lim (Chính), Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Chih-Kai Chang, Heli Siti Halimatul Munawaroh, P Senthil Kumar, Nguyen Duc Huy, Pau Loke Show (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117492

2310-5380

Nitrogen removal efficiency of some bacterial strains isolated from seawater in Thua Thien Hue, Vietnam

Advancements in Life Sciences, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chính), Nguyễn Đức Huy, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đoàn Thị Mỹ Lành, Tề Minh Sơn, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

1369-703X

Characterization of a recombinant laccase from Fusarium oxysporum HUIB02 for biochemical application on dyes removal

Biochemical Engineering Journal, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Duc Huy (Chính), Nguyen Thi My Le (Chính), Kit Wayne Chew, Seung-Moon Park (Chính), Pau Loke Show (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.bej.2021.107958

1338-5178

Heterologous expression of a gene encoding biphenyl 2, 3-dioxygenase from Burkholderia cepacia in Escherichia coli

Journal of Microbiology Biotechnology and Food Sciences, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.15414/jmbfs.2020.10.3.490-492

2165-5979

Optimization of culture conditions for gamma-aminobutyric acid production by newly identified Pediococcus pentosaceus MN12 isolated from ‘mam nem’, a fermented fish sauce

Bioengineered, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy (Chính), Nguyễn Tiến An, Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Margo Cnockaert, Peter Vandamm, Yeek-Chia Ho, Nguyễn Đức Huy, Heriberto Hernández Cocoletz, Pau Loke Show
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21655979.2020.1857626

Tạo dòng và giải trình tự gen mã hóa pectinase ở Aspergillus niger M13

Báo cáo Khoa học và kỷ yếu khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ đáp ứng 3 tiêu chí (do Hội đồng ngành xác định), 2020
Lĩnh vực: Di truyền học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Thị Thanh Diễm (Chính), Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Bảo Hưng, Lê Thị Kim Thoa, Trịnh Thị Phương Thảo, Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Đức Huy, Phạm Thị Ngọc Lan, Trần Quốc Dung (Chính)

0022-1260

Cloning, expression and characterization of catechol 1,2-dioxygenase from Burkholderia cepacia

Journal of General and Applied Microbiology, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Vũ Ngọc Thi, Dương Đức Hoàng Sinh, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Tuệ, Masaki Shintani, Kazuhide Kimbara, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2323/jgam.2019.06.002