Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

pISSN: 2588-1191; eISSN: 2615-9708

KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG BỆNH THÁN THƯ DO Colletotrichum fructicola CL5 TRÊN ỚT CỦA Β-1,3-GLUCANASE SINH TỔNG HỢP TỪ Bacillus spp.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2024
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chính), Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Bảo Hưng, Lê Thị Nhật Anh, Nguyễn Thị Minh Nga, Trần Quốc Dung

0125-2625

Isolation and Characterization of Antagonistic Bacterial Strains for Biocontrol of Collar Rot (Aspergillus niger) in Groundnut (Arachis hypogaea L.)

Chiang Mai Journal of Science, 2024
Lĩnh vực: Các công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Thi Minh Nga (Chính), Nguyen Xuan Hieu (Chính), Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Thị Thu Thủy (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.12982/CMJS.2024.022

1589-1623

ASSESSMENT OF GENETIC VARIATION IN THE POND LOACH MISGURNUS ANGUILLICAUDATUS (CANTOR, 1842), BASED ON COI GENE FRAGMENTS

Applied Ecology and Environmental Research, 2024
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Bien Van Quyen, Tran Quoc Dung (Chính), Hoang Tan Quang, Phan Thi Thao Nguyen, Nguyen Tran Trung, Nguyen Duc Huy
Liên kết: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/2201_933947

0141-0229

Production of extracellular agarase from Priestia megaterium AT7 and evaluation on marine algae hydrolysis

Enzyme and Microbial Technology, 2023
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Dang Thi Thanh Ha (Chính), Le Thi Kim Thoa, Trinh Thi Phuong Thao, Tran Trung Dung, Tran Thi Minh Ha, Trương Thị Phương Lan, Kuan Shiong Khoo, Pau Loke Show (Chính), Nguyễn Đức Huy (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141022923001473

2310-5380

Isolation an agar degradation Bacillus sp. AT6 and preliminary application for seaweed saccharification

Advancements in Life Sciences, 2023
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Dang Thi Thanh Ha (Chính), Trinh Thi Phuong Thao, Le Thi Kim Thoa, Tran Trung Dung, Tran Thi Minh Ha, Phan Thi Thuc Quyen, Bui Thi Khuyen, Nguyễn Đức Huy (Chính)
Liên kết: https://submission.als-journal.com/index.php/ALS/article/view/1667

1876-1070

Upstream bioprocessing of Spirulina platensis microalgae using rainwater and recycle medium from post-cultivation for C-phycocyanin production

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2023
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hooi Ren Lim (Chính), Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Yang Tao, Ao Xia, Zengling Ma, Heli Siti Halimatul Munawaroh, Nguyen Duc Huy, Pau Loke Show (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876107023003152

1589-1623

ISOLATION OF AN AGRICULTURAL SOIL AGAROLYTIC FLAVOBACTERIUM SP. AT2 AND ITS AGARASE CHARACTERIZATION

Applied Ecology and Environmental Research, 2023
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đặng Thị Thanh Hà (Chính), Trịnh Thị Phương Thảo, Lê Thị Kim Thoa, Trần Trung Dũng, Trần Quốc Dung, Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Thi Minh Nga, Nguyễn Đức Huy (Chính)
Liên kết: https://www.aloki.hu/pdf/2105_39113922.pdf

1412-033X

Identification and characterization of Aspergillus niger causing collar rot of groundnut (Arachis hypogaea)

Biodiversitas, 2023
Lĩnh vực: Các công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Xuân Hiếu (Chính), Nguyễn Thị Minh Nga, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Quang Cơ, Cao Thị Tuyết, Phạm Thị Thúy Hoài, Nguyễn Thị Thu Thủy (Chính)
Liên kết: https://smujo.id/biodiv/article/view/14052/6804

0045-6535

Microbial biodegradation of recalcitrant synthetic dyes from textile-enriched wastewater by Fusarium oxysporum

Chemosphere, 2023
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le Thi Kim Thoa, Trinh Thi Phuong Thao, My-Le Nguyen-Thi, Nguyễn Đức Chung, Chien Wei Ooi, Seung-Moon Park, Trần Thúy Lan, Hoàng Tấn Quảng, Kuan Shiong Khoo, Pau Loke Show (Chính), Nguyễn Đức Huy (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138392

Nghiên cứu xác định nấm gây bệnh héo rũ gốc mốc trắng hại cây lạc tại Quảng Trị

Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, 2023
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy (Chính), Nguyễn Đức Huy, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Quang Cơ, Nguyễn Thị Minh Nga, Nguyễn Xuân Hiếu