Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0045-6535

Microbial biodegradation of recalcitrant synthetic dyes from textile-enriched wastewater by Fusarium oxysporum

Chemosphere, 2023
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le Thi Kim Thoa, Trinh Thi Phuong Thao, My-Le Nguyen-Thi, Nguyễn Đức Chung, Chien Wei Ooi, Seung-Moon Park, Trần Thúy Lan, Hoàng Tấn Quảng, Kuan Shiong Khoo, Pau Loke Show (Chính), Nguyễn Đức Huy (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138392

Nghiên cứu xác định nấm gây bệnh héo rũ gốc mốc trắng hại cây lạc tại Quảng Trị

Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, 2023
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy (Chính), Nguyễn Đức Huy, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Quang Cơ, Nguyễn Thị Minh Nga, Nguyễn Xuân Hiếu

0783-8551

Enhancing plastic biodegradation process: strategies and opportunities

Critical Reviews in Biotechnology, 2023
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Xue Er Crystal Thew (Chính), Sewn Cen Lo, Ramakrishnan Nagasundara Ramanan, Beng Ti Tey, Nguyễn Đức Huy, Ooi Chien Wei (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/07388551.2023.2170861

1859-1388

Characterization of extracellular protease produced by Bacillus tequilensis ON1

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch (Chính), Lê Công Tuấn, Nguyễn Đức Huy
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijns.v131i1A.6410

1420-3049

Effects of Plant Elicitors on Growth and Gypenosides Biosynthesis in Cell Culture of Giao co lam (Gynostemma pentaphyllum)

Molecules, 2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Đặng Ngọc Sáng, Trần Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Đức Huy, Trần Quốc Dung, Quách Thị Thu Thể
Liên kết: https://www.mdpi.com/1420-3049/27/9/2972

1589-1623

CHARACTERIZATION OF EXTRACELLULAR PROTEASE FROM STENOTROPHOMONAS RHIZOPHILA MT1 ISOLATED FROM AQUACULTURE SLUDGE WASTE

Applied Ecology and Environmental Research, 2022
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG, Công nghệ sinh học môi trường nói chung
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch (Chính), Trịnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Đức Huy
Liên kết: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/2003_24092423

1877-2641

Biodegradation and Detoxification of Malachite Green Dye by Extracellular Laccase Expressed from Fusarium oxysporum

Waste and Biomass Valorization, 2022
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Thị Kim Thoa (Chính), Trịnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Bảo Hưng, Kuan Shiong Khoo, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Vũ Đức Hoàng, Seung-Moon Park, Chien Wei Ooi, Pau Loke Show, Nguyễn Đức Huy (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-022-01692-2

23455357

Assessment of Antioxidant and Antibacterial Activities of Lactobacillus farciminis HN11 as a Probiotic Candidate

Applied Food Biotechnology, 2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Trịnh Thị Phương Thảo, Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Nguyễn Quang Lịch, Lê Công Tuấn, Trần Đình Bình, Nguyễn Thị Châu Anh, Trương Thị Phương Lan, Seung-Moon Park
Liên kết: https://doi.org/10.22037/afb.v9i2.36611

0255-2701

Characterization halotolerant lactic acid bacteria Pediococcus pentosaceus HN10 and in vivo evaluation for bacterial pathogens inhibition

Chemical Engineering and Processing - Process Intensification, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trinh Thi Phuong Thao (Chính), Truong Thi Phuong Lan, Tran Vinh Phuong, Truong Thi Hong Hai, Kuan Shiong Khoo, Sivakumar Manickam, Truong Thi Hoa, Nguyen Duy Quynh Tram, Pau Loke Show (Chính), Nguyen Duc Huy (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.cep.2021.108576

0269-7491

Perspective of Spirulina culture with wastewater into a sustainable circular bioeconomy

Environmental Pollution, 2021
Lĩnh vực: Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; các công nghệ sinh học chẩn đoán
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hooi Ren Lim (Chính), Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Chih-Kai Chang, Heli Siti Halimatul Munawaroh, P Senthil Kumar, Nguyen Duc Huy, Pau Loke Show (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117492

2310-5380

Nitrogen removal efficiency of some bacterial strains isolated from seawater in Thua Thien Hue, Vietnam

Advancements in Life Sciences, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chính), Nguyễn Đức Huy, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đoàn Thị Mỹ Lành, Tề Minh Sơn, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

1369-703X

Characterization of a recombinant laccase from Fusarium oxysporum HUIB02 for biochemical application on dyes removal

Biochemical Engineering Journal, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Duc Huy (Chính), Nguyen Thi My Le (Chính), Kit Wayne Chew, Seung-Moon Park (Chính), Pau Loke Show (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.bej.2021.107958