Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

BUILDING A SMART MONITORING MODEL AT TOURIST ATTRACTIONS ADAPTED TO THE REQUIREMENTS OF SOCIAL DISTANCE BY THE COVID-19 PANDEMIC

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Hòa (Chính), Nguyễn Thị Thúy Vân, Nguyễn Dương Thiện, Lê Văn Hòa, Phạm Trung Đức, Hoàng Trọng Lợi
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-tt/article/view/6673

2588-1175

Optimizing the architecture of artificial neural networks by genetic algorithm in time series data forecasting

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2021
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Hoàng Thị Huế, Võ Viết Minh Nhật (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-tt/article/view/6449

2615-9716

DỰ BÁO NHU CẦU DU KHÁCH ĐẾN THỪA THIÊN HUẾ DỰA TRÊN MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Hoàng Thị Huế
Liên kết: http://222.255.146.83/index.php/hujos-ed/article/view/6152

Mô hình lý thuyết về điểm đến du lịch thông minh

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, XÃ HỘI HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Nguyễn Thị Thúy Vân

XÂY DỰNG MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN CHO ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THÔNG MINH: TRƯỜNG HỢP THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Hòa (Chính), Nguyễn Thị Thúy Vân
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/5487

Điểm đến du lịch thông minh: Khái niệm và các xu hướng nghiên cứu hiện nay

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Nguyễn Thị Thúy Vân, Lê Văn Hòa

Tích hợp Facebook vào học phần E-marketing: Một giải pháp nhằm tăng cường giáo dục cộng tác

Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Vân (Chính)

Nghiên cứu tình hình ứng dụng marketing bằng thư điện tử của các khách sạn trên địa bàn thành phố huế - từ quan điểm doanh nghiệp

Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 2014
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Vân (Chính)